64.Издаване на разрешително за извозване на строителни материали и земни маси

Нормативно основание:

  • чл. 12 от Наредба за управление на дейностите по третиране на отпадъци и поддържане чистотата на територията на Община Добричка, гр. Добрич

Необходими документи за извършване на услугата:

  • Заявление по образец

Място за извършване на АУ (общински център/кметство/км.наместничество): общински център

Срок за извършване на услугата:  9 дни

Такса/цена за извършване на услугата: 10,00 лв./тонНамаляване на административната и регулатоната тежест
Към началото на страницата