10.Прекратяване действието на категоризацията на туристически/търговски обекти - средства за подслон и заведения за хранене и развлечения

Нормативно основание:

  • Закон за туризма - чл. 137, ал1             

Необходими документи за извършване на услугата:

  • Заяление по образец

Място за извършване на АУ (общински център/кметство/км.наместничество): общински център

Срок за извършване на услугата: 3 дни

Такса/цена за извършване на услугатаНамаляване на административната и регулатоната тежест
Към началото на страницата