11. Издаване на удостоверение на обекти (заведения за хранене и развлечения), които не подлежат на категоризиране

Нормативно основание:

 • Закон за туризма - чл. 120              

Необходими документи за извършване на услугата:

 • Заявление по образец;
 • актуално удостоверение за вписване в търговския регистър на лицето; копие от единен идентификационен код по БУЛСТАТ;
 • копие от документите за собственост / нотариален акт /; 
 • копие от документа удостоверяващ въвеждането на обекта в експлоатация /  разрешение за ползване;
 • разрешение за поставяне ; 
 • копие от договор за наем или друг договор, от които да е видно, че са на лице условия лицето да извършва съответната туристическа дейност в обекта; 
 • копие от документ за регистрация на обекта в ОДБХ по чл. 12 от  Закона за храните;ка дейност в обекта; 
 • копие от свидетелство за регистрация на фискално устройство в НАП;
 • удостоверения  за липса или наличие на задължения по чл. 87, ал. 6 от ДОПК / от НАП и община Добричка /;
 • нотариално заверено пълномощно – оригинал, когато заявлението се подава от пълномощник; 
 • Документ за платена такса.

Място за извършване на АУ (общински център/кметство/км.наместничество): общински център

Срок за извършване на услугата: 7 дни

Такса/цена за извършване на услугата: 24 лв. - такса по тарифа приета от Об.СНамаляване на административната и регулатоната тежест
Към началото на страницата