СЪОБЩЕНИЕ относно необходимостта за извършване на ОВОС

07.08.2014

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

на Община Добричка

 

 

         На основание чл.6, ал. 9 от Наредба да условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда/ОВОС/ от 07.08.2014 г. е открит обществен достъп до информацията по приложение 2 към чл. 6 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение „Разработване на кариера „Карапелит“ за добив на варовик, в землището на с. Карапелит, община Добричка, област Добрич“.

            Инвестиционното предложение е с инвеститор „Ескана“ АД, град Варна.

Документацията е на разположение на интересуващите се всеки работен ден в периода от 07.08.2014 г. до 25.08.2014 г. в:

            1.Сградата на Община Добричка, град Добрич , ул.”Независимост” №20, етаж 2, стая 233, от 08.00 до 12.00 и от 13.00 до 17.00 часа;

            Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ гр. Варна, ул. „Ян Палах“ №4, тел. 052/678848, e-mail: riosv-vn@mbox.contakt.bg и офиса на фирмата в гр. Варна, ел. „Арх. Петко Момилов“ №26, ЕСКАНА АД, тел. 052 303127, e-mail: office@eskana.com  

            За контакти, подаване на забележки, разяснение и възражения:

- Васко Георгиев–главен Експерт „Екология и опазване на околната среда” в община Добричка, тел.: 058/600 889, вътр. 233                        

            - Стоян Костов, тел. :0882660863; с. Карапелит, община ДобричкаНамаляване на административната и регулатоната тежест
Към началото на страницата