СЪОБЩЕНИЕ относно отваряне на оферти

25.08.2014

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

 

Община Добричка съобщава на заинтересованите лица, че на 28.08.2014 г. от 14 часа в зала 108 в административната сграда на общината - ул.Независимост №20 ще се отварят офертите за обществена поръчка с предмет „Изготвяне на становище/доклад/ с предложения и изработка на инвестиционни проекти за следните два обекта по обособени позиции:

-                     ОП1 – „Язовири „Смолница1” и „Смолница2” – ремонт на единия и извеждане от експлоатация на втория или извеждане от експлоатация и на двата язовира”

-                     ОП2”Основен ремонт на съществуващ или изграждане на нов мост на общински път DOB3120 /DOB3119-хижа Батово/ км0+200Намаляване на административната и регулатоната тежест
Към началото на страницата