ОБЯВА - Община Добричка търси да назначи Експерт „Водоснабдителна, хидро-, електро-, и съобщителна инфраструктура“

20.10.2016

ОБЯВА

Община Добричка търси да назначи

Експерт „Водоснабдителна, хидро-, електро-, и съобщителна инфраструктура“

 

I.                   Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността

 • Кратко описание на длъжността: Организация и координация на дейностите свързани със стопанисването вкл. и строителството на водоснабдителната и хидро- инфраструктура в общината; Планиране и координация на дейностите; Организация и координация на дейностите на общината по прилагането на приложимите нормативни актове включително ЗВод, ЗУТ и под законовите нормативни актове по прилагането; Изработва и координира изработването на справки и информации касаещи поддръжката, ремонтите и строителство на водоснабдителна, хидро-, електро и съобщителна инфраструктура; изготвя документи по възлагане на обществени поръчки;
 • Изисквана минимална степен за завършено образование: бакалавър
 • Професионална област: технически науки в обхвата на функциите на дирекцията – инженер „Водоснабдяване и канализация“ или „Хидромелиоративно строителство“ или „Хидротехническо строителство“
 • Професионален опит:  не се изисква
 • Допълнителни умения и  квалификация:

-          Познаване на нормативната уредба, касаеща строителството, проектирането и експлоатацията на обекти и инфраструктура – Закон за устройство на територията, Закон за водите и други законови и подзаконови нормативни актове вкл. Правила и нормативи за проектиране на съответната инфраструктура;

-          Компютърни умения – MS office (Excel иWord – много добро ниво); Internet;

-          Способност да разчита устройствени планове и инвестиционни проекти.

 • Допълнителни умения, носещи предимство на кандидата: професионален опит при работа в общинска или държавна администрация.

 

II.                Начин на провеждане на подбор на кандидатите

·         Подбор по документи

·         Интервю

(всяко едно от изброените или и двете)

 

III.             Документи за кандидатстване

·         Заявление по образец

·         Автобиография – CV формат;

·         Копие от документ за придобита образователна степен;

·         Копия от документи в подкрепа на изложеното в автобиографията – доказващи професионален стаж, опит допълнителна квалификация и др. – по лична преценка.

 

Документите за кандидатстване се подават в стая 105 на общинската администрация, гр.Добрич, ул. „Независимост“ № 20 в срок до 31 октомври 2016год.

предишна
 • Стожер
  22° C
  лека мъгла
 • Победа
  22° C
  лека мъгла
 • Карапелит
  22° C
  лека мъгла
 • Овчарово
  22° C
  лека мъгла
 • Ведрина
  22° C
  лека мъгла
следваща
#
#
Нагоре