Одобрен проект на община Добричка по процедура № BG05M9OP001-2.005 „АКТИВНО ВКЛЮЧВАНЕ” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.

08.03.2017

Одобрен проект на община Добричка по процедура № BG05M9OP001-2.005 „АКТИВНО ВКЛЮЧВАНЕ” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.с наименование „АКТИВНОСТ- Ангажираност, Квалифициране, Труд, Интегрирано Включване На Обезверени и Семейства в Трудност”,

Ще се адресират потребности от: разнообразяване на социалните услуги и разширяване на обхвата им на терен,  увеличение на лицата, предоставящи услуги за лична помощ, осигуряване на достъп до гъвкава грижа за деца с увреждания, увеличаване на човешките ресурси в социалните услуги, и професионалното им развитие, устойчива заетост в малките населени места, образователни и консултантски услуги за професионална реализация, поддържане от квалифицирани лица на инфраструктура в озеленяването в община Добричка.

Ще бъдат включени 70 лица:

15 лица с увреждания и минимум 15 членове на техните семейства;

15 деца с увреждания и минимум 15 родителя от техните семейства;

10 деца в риск;

10 възрастни в риск

Обща цел: Подобряване качеството на живот на лица в неравностойно положение в община Добричка, давайки им право на избор, независимост и достойнство, посредством разнообразни услуги за социално включване и интеграция на пазара на труда

Специфични цели:

Разширяване на възможностите за предоставяне на социални услуги на хората с увреждания, зависимите лица и техните семейства

Установяване на нагласите на лицата, изграждане на взаимно доверие и задоволяване на идентифицираните потребности

Подобряване на достъпа до заетост на хора с увреждания и и мотивиране на лица, полагащи грижи за зависими членове на семейства

Повишаване квалификацията на лица от целевите групи по проекта

Възстановяне трудовата активност на лица от целевите групи

Разчупване на стереотипите и промяна на нагласата на обществото и работодателите спрямо хората с увреждания

Резултати:

Предоставени разнообразни социални услуги

Установени нагласи

Подобрен достъп до заетост

Повишена квалификация

Възстановена трудова активност

Разчупени стереотипи спрямо хората с увреждания

Дейности:

Предоставяне на иновативна социална услуга

Мотивационна и психологическа подкрепа

Подкрепа за намиране на работа, мотивиране

Обучения

Осигуряване на заетост

Представяне на възможностите на хората с увреждания

Стойността на проектното предложение е 355 333,52 лв. с продължителност 21 месецаНамаляване на административната и регулатоната тежест
Към началото на страницата