ПОКАНА ЗА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ

07.04.2017

 

ПОКАНА ЗА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ

 

 

Община ДобричкаВи канина пресконференция по проект BG05M9OP001-2.002-0262 –С01“Създаване на Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността и в домашна среда в община Добричка”. Проектът се осъществява чрез процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9ОP001-2.002 „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ” по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейски социален фонд на Европейския съюз.

На пресконференцията ще присъстват инж.Тошко Петков – кмет на община Добричка, Даниела Тодорова – ръководител на проекта, Добринка Петрова – координатор по проекта, Петя Славова – счетоводител по проекта, Силвия Ганова – експерт «психо-социална подкрепа», Костадин Петров- социален консултант, Марийка Миланова- технически сътрудник, Виолета Дечева и Цонка Тодорова- медицински сестри, Диана Далакманска- експерт «Човешки ресурси».

 

Дата на провеждане: 11.04.2017 г.

Място на провеждане: община Добричка, гр. Добрич, ул.Независимост № 20, зала 108

Начало: 10:30 часаНамаляване на административната и регулатоната тежест
Към началото на страницата