Тържествено отбелязване на 1 юни в община Добричка

30.05.2017

          Във всички 30  детски градини на територията на община Добричка, Международният ден на детето ще бъде отбелязан с   тържества, съвместно проведени с родителите на децата и местната общественост на 01.06.2017 г. от 10.00 ч. На празника децата ще покажат наученото  в детските танцови и театрални ателиета по проект  BG05M2OP001-3.001-0045-C02 „Детска академия за толерантност в община Добричка“,който се осъществява попроцедура BG05M2OP001-3.001 „Подкрепа за предучилищното възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение“по Оперативна програма ,,Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Ще бъдат подредени изложби от рисунки, макети, табла, изработени от децата в ателиетата по приложни изкуства по Проекта. Всички детски градини ще получат поздравителни адреси от инж.Тошко Петков-кмета на община Добричка. Всички 657 деца ще бъдат зарадвани с подаръци  от инж.Тошко Петков.


Прикачени файловеНамаляване на административната и регулатоната тежест
Към началото на страницата