Съобщение относно Проект с промени по Наредба №14-за притежаване, отглеждане и овладяване популацията на безстопанствените животни на територията на община Добричка

04.07.2017

Община Добричка, град Добрич

 

на осн. чл.26, ал.3 от Закона за нормативните актове, във връзка с чл.80 от АПК, с оглед осигуряване откритост, достоверност и пълнота на информацията в административното производство и зачитане принципите на обоснованост, стабилност, откритост и съгласуваност на нормативните административни актове,

 

С Ъ О Б Щ А В А

 

 Навсички заинтересовани лица, че могат да се запознаят с  Проект за изменение на„Наредба №14-за притежаване, отглеждане и овладяване популацията на безстопанствените животни на територията на община Добричка“.

Проекта на Наредба е поместен на сайта на община Добричка, в секция Общински съвет, подсекция Проекти на Наредби и на информационното табло в сградата на община Добричка.

Лицата заинтересовани от проекта на Наредба, имат право да представят в общината своите предложения и становища в срок до 30 дни от датата на публикуването.

 

 

 

Дата на публикуване:4.07.2017г.Намаляване на административната и регулатоната тежест
Към началото на страницата