Община Добричка, гр.Добрич открива процедура за събиране на оферти по проект "Подобряване на материалната база чрез доставка и монтаж на ново професионално оборудване и обзавеждане на кухненски блок в Домашен социален патронаж в Община Добричка"

05.07.2017

ДО

ВСИЧКИ ЗАИНТЕРИСОВАНИ ЛИЦА

 

 

 

 

                                                            П О К А Н А

 

 

 

 

               Община Добричка, гр.Добрич  Ви отправя покана за участие в обществена поръчка, на основание чл.20, ал.4, т.3 от ЗОП и Заповед за откриване на процедура за събиране на оферти по проект    «Подобряване на материалната база чрез доставка и монтаж на ново професионално оборудване и обзавеждане на кухненски блок в Домашен социален патронаж в Община Добричка».

І.Описание и условие   на поръчката

Обект на поръчката : Поръчката включва доставка чрез покупка и монтаж на кухненско Оборудване и обзавеждане , със следните характеристики:

Професионална електрическа фурна на 2 нива изработена от неръждаема стомана, както  корпуса така   и камерите. С размер на камерата 540х710мм/за тава по стандарт GN2/1 с размери 650/530мм/ Всяка камера с отделно управление терморегулатори до 300 С-горен и долен за всяка камера Размери 800 / 820/ 1200  – Мощност 12kv/380V-  8 броя

Работна маса крайстенна без долен плот, със заден борд и  размери 1200/65/850   Изработена от неръждаема стомана. Каширан работен плот , крака от неръждаем профил 40/40мм.с регулируеми във височина пластмасови набивки в цвят „метално сиво“ -  1 брой

Работна маса крайстенна с два умивални басейна с размери 40/50/30 без долен плот. Каширан работен плот, крака от неръждаем профил 40/40мм.с регулируеми във височина пластмасови набивки в цвят „метално сиво“.Рразмери на плота -2800/650/850 – 1бр.

Гаранционният срок, по времето на който участника избран за изпълнител следва да осъществява пълно гаранционно обслужване, поддържане и подмяна на дефектирали части на доставеното и монтирано оборудване се заявава от участниците  в техническото им предложение.Гаранционният срок на доставеното и монтирано оборудване се заявява в месеци за всички включени в доставката компоненти на оборудването и започва да тече от деня на приключване изпълнението на монтажа на доставеното оборудване, установен с подписване на приемо-предавателен  протокол. Предложеният от участниците  гаранционен срок на доставеното и монтирано оборудване не може да е по-кратък от 12 месеца.

Предмет на поръчката :Доставка чрез покупка и монтаж на оборудване и обзавеждане  по проект    «Подобряване на материалната база чрез доставка и монтаж на ново професионално оборудване и обзавеждане на кухненски блок в Домашен социален патронаж в Община Добричка». Особеност , произтичаща от естеството на проекта е, че в резултат на избора на изпълнител се сключва тристранен договор между Фонд «социална закрила»,Възложителя - Община Добричка и Изпълнителя.

Място за изпълнение на поръчката: Домашен социален патронаж на Община Добричка в селата Житница, Победа, Паскалево, Божурово, Смолница, Стожер, Овчарово, Владимирово .

Прогнозна стойност на доставката–Максималната  обща стойност на поръчката е 30000,00лв. с включен ДДС в т.ч. 27000.00 лв. платима  от Фонд“Социална закрила“, а сумата от    3000.00лв.с вкл.ДДС  от бюджета на община Добричка .

Максималната стойност  на отделните видове оборудване и обзавеждане е както следва:       

 Професионална електрическа фурна на 2 нива – за 8бр. до 28000.00лв.с вкл.ДДС  и 23 333.34лв без вкл.ДДС.

 Работна маса крайстенна без долен плот – 1бр.до 700.00лв.с вкл.ДДС  и  583.33 лв.без вкл.ДДС .

 Работна маса крайстенна с два умивални басейна 1бр. до 1300.00лв.с вкл.ДДС  и  1083.33 без вкл.ДДС .

В цената на доставката следва да се включат всички разходи, свързани с качественото изпълнение на поръчката в описания вид и обхват, включително разходите за доставката и монтажа на адреса на Домашен социален патронаж в Община Добричка,  Житница, Победа, Паскалево, Божурово, Смолница, Стожер, Овчарово, Владимирово .

Оферти, надвишаващи посочените прогнозни стойности,  ще бъдат отстранени от участие и няма да бъдат допуснати до оценка.

 Начин на плащане – в лева по банков път без авансово плащане, след представяне нафактура и приемо-предавателен протокол от страна на изпълнителя. 

-          Средствата за финансиране, осигурени от фонд“Социална закрила“ ще се превеждат от фонда на фирмата – изпълнител на дейностите след съставяне на приемо-предавателен протокол за доставката и монтажа на оборудването, съгласно представената техническа спецификация, подписан от представители на изпълнителя, бенефициента – община Добричка и фонд“Социална закрила“, и фактура за изпълнение на дейности с получател фонд“Социална закрила“, съставени и изготвени по надлежния ред. Разплащането ще става в срок от 20 работни дни считано от датата на получаване на издадената от страна на Изпълнителя фактура.

-          Средствата за финансиране от бюджета на Община Добричка ще се превеждат на Изпълнителя след съставяне на приемо-предавателен протокол за доставката и монтажа на оборудването, съгласно представената техническа спецификация, подписан от представители на изпълнителя, бенефициента – община Добричка и фонд“Социална закрила“, и фактура за изпълнение на дейности с получател Община Добричка , съставени и изготвени по надлежния ред. Разплащането ще става в срок от 20 работни дни, считано от датата на получаване на издадената от страна на Изпълнителя фактура.   

Критерий за оценка на офертите– „най-ниска цена”

Срокове:

            Срок на валидност на офертите  валидността на офертите следва  да е до 31.10.2017 г.

 Срок за подаване на офертите: 20.07.2017г.до 17:00 часа.

             Разглеждането, оценяването и класирането на офертите  на  21.07.2014г. от 10:00 часа.

              Място за подаване на офертите: Офертите се подават в административната сграда на Община Добричка на адрес гр.Добрич ул.Независимост № 20 стая 105 в „информационен център“ в запечатан непрозрачен плик с надпис :

 «Подобряване на материалната база чрез доставка и монтаж на ново професионално оборудване и обзавеждане на кухненски блок в Домашен социален патронаж в Община Добричка» .

На плика да бъде посочено : име на участника , адрес лице за контакти - телефон ,факс и ел.поща.

 

             Срок за изпълнение на поръчката: Максималния срок за изпълнение на поръчката е 30 дни от сключване на договора .

 Изисквания на възложителя за изпълнение на поръчката.

Участникът може да подаде само една оферта ,задължително в пълния й обем , по образец.

Доставката и монтажа следва да се изпълнят  на посочените адреси на Домашен социален патронаж - Житница, Победа, Паскалево, Божурово, Смолница, Стожер, Овчарово, Владимирово .

 При изпълнение на поръчката изпълнителят следва да извърши следното :Доставка на всички описани стоки;

Товаро-разтоварни работи до обекта ;

Стартиране на уредите и инструктаж на персонала;

Сервиз и гаранционно обслужване.

Участникът следва да представи заедно с доставката :

Необходимите сертификати за пускане в експлоатация на територията на ЕС ;

Гаранционни карти;

Инструкции за експлоатация;

Документи с пълно описание на техническите характеристики на български език                            представени му от производителя;

Други съпътстващи уредите   документи.

 

 

Правила за премане на изпълнението:

Отчитането на работата става след представяне на приемо – предавателен протокол за доставка на оборудването, съгласно техническата спецификация , протокол за монтиране снимков материал и копия на гаранционните карти с гриф «Вярно с оригинала»

 

 

 

 

 

За участие в пъръчката участникът представя:

 

1.      Оферта по образец №1;

2.      Пълномощно на лицето подписващо офертата, ако е приложимо;

3.      Декларация по чл.54, ал.1, т.1,2 и 7 от ЗОП – образец № 2

4.      Декларация по чл.54, ал.1, т.3-5 от ЗОП – образец № 3

5.      Техническо предложение  – образец № 4

6.      Ценова оферта – образец № 5 

 

Документацията може да бъде изтеглена от следния линк: http://www.dobrichka.bg/profile/orders/O-05072017-211Намаляване на административната и регулатоната тежест
Към началото на страницата