Развитие и напредък на социалните услуги по Проект „Равен шанс на всички деца в Община Добричка“ в Общностен център с.Стефаново

31.07.2017

 

Развитие и напредък на социалните услуги по Проект „Равен шанс на всички деца в Община Добричка“ в Общностен център с.Стефаново.

 

 

             На 31.07.2017г. в10.00ч. Общностен център в  с.Стефаново, Община Добричка  се проведе среща на екипа  по проект: „Равен шанс за всички деца в община Добричка ". Ръководителят на проекта –Пепа Кирчева  представи  проектните дейности и планираните резултати, актуална информация относно напредъка на проекта, на какъв етап е в момента, трудностите пред екипа и какво предстои да бъде направено. На срещата присъстваха : Ръководителя на Управление и функциониране на услугите,всички специалисти по проекта в центъра,  представители  на   Общинска администрация, представители на медии, родители, общественици   и др.

 

 

 

Съгласно сключен договор между Община Добричка и Министерство на труда и социалната политика по Приоритетна ос - Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване, чрез главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти” стартира процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за предоставяне на услуги за ранно детско развитие, с наименование на проекта: „Услуги за ранно детско развитие”.  Общата стойност на договора е в размер на 588 078.48 лв.

Целта на услугите, които се предоставят чрез проектае да бъде оказана подкрепа на родителите в отглеждане на деца със специфични потребности, както и да бъдат стимулирани за по-голяма активност, с цел осигуряване на по-добра семейна среда. Целевата група на проекта са деца на възраст от 0 до 7 годишна възраст и техните родители от уязвими общности, както и деца с увреждания и техните семейства.

 Предоставянето на услугите стартираха от м.ноември 2016 г.и се очаква да продължи до края на 2019г.

До момента в услугите са  включени 370 семейства от община Добричка. Обхванати са всички населени места в Общината, в които има семейства с деца на възраст от 0 до 7 години.

Екипът на Общностен център с. Стефаново работи в сътрудничество с кметствата в населените места, детски градини  по места, ОЗД-Добрич и екипа за управление в  община Добричка.

            Общностен център  с. Стефаново предоставя подкрепа на децата в.ч. и децата с увреждания и техните семейства чрез подобряване достъпа до здравна грижа, формиране на родителски умения, повишаване на училищната готовност на децата за включване в образователната система.

 

            Услугата“Ранна интервенция на уврежданията“

 

Центърът за ранна интервенция на уврежданията с. Стефаново работи с 28 деца с увреждания и специфични нужди от 14 населени места в община Добричка-Стефаново, Одърци, Батово, Ведрина, Владимирово, Самуилово, Бдинци, Хитово, Карапелит, Воднянци, Малка Смолница, Стожер, Ловчанци и Божурово.

В услугата работят следните специалисти: социален работник, рехабилитатор, логопед, психолог, специален педагог и медиатор.

Специалистите работят индивидуално с децата и техните родители с оглед увреждането и проблемите на детето. За всяко дете е изготвена оценка на потребностите и индивидуален план за действие. В зависимост от степента на увреждане и проблемите на детето посещенията са от два до три пъти седмично, по установен график съгласуван от специалистите и потребителите на услугата. Децата и техните родители посещават Центъра в с. Стефаново с осигурения по Проекта автобус

„Рено Мастер“.

            Специалистите работят  в специално оборудвани кабинети. Работата на рехабилитатора включва индивидуална рехабилитация за детето с участието на родителя с периодичност и продължителност, заложени в индивидуалния план за предоставяне на услугата, предвид степента на увреждането и проблемите на детето. Работи в насока поддържане на здравето, осъществява профилактика, възстановява нарушените функции и с помощта на кинезитерапия и лечебна гимнастика,  преодолява последиците от различни заболявания.

Логопедаработи със семействата на деца със забавяне в  езиково-говорното развитие или нарушения в комуникацията. Логопеда спазва индивидуален подход съобразен с възрастовата специфика, компенсаторните възможности на сетивните модалности и

моториката, клиничните находки и степента на нарушението. Работи за развитие и усъвършенстване на комуникативните умения. Извършва логопедична консултация за деца с проблеми в артикулацията, проблеми в говора при вродена цепка на устната и/или небцето и велофарингиална недостатъчност (ринолалия), проблеми в говора в следствие на детска церебрална парализа, аномалии в качествата, височината, силата и тембъра на гласа поради лоша хигиена на гласа, функционални или органични причини, вторично изоставане в развитието на езиковата система на фона на синдром, сензорно увреждане, интелектуален дефицит, соматични проблеми, физически увреждания, хронични заболявания, продължителна хоспитализация и др.

Психолога  работи с родителите за формиране и подобряване на уменията за грижата за деца с увреждания и специални нужди. Извършва оценка на социално емоционалното и познавателно развитие на детето и взаимодействието дете-родител.

 Провежда индивидуални консултации с родителите и води родителски групи за взаимопомощ и подкрепа.

Социалния  работник  консултира семействата по въпроси на социалните права и облекчения предоставяни от държавата за отглеждане на дете с увреждания или специални нужди. Информира ги и оказва съдействие  при свързването с организации оказващи помощ и услуги в общността.

 Участва в изготвянето на оценката на потребностите и индивидуалния план на децата и родителите.

Специален педагопосещава децата по домовете и записва подлежащите за записване в първи клас в масовото училище деца, които имат нужда от индивидуална педагогическа подкрепа. Работата му се фокусира върху индивидуалната работа с децата при усвояването на знания и умения необходими за първи клас.

Специалният педагог работи с родителите на деца с увреждания на които им предстои интегриране в масово училище. Работи с цел развиване на умения за подкрепа на децата през учебната година.  Работата му се допълва и със занимания в група за деца от детската градина по местоживеене за запознаване със социалната среда и за изграждане на социални умения.

Медиатора  организира мобилната работа на екипа от специалисти. Работи със семействата за мотивиране за редовно посещение на услугите, придружава потребителите до услугите и разпространява информационни материали сред целевите групи.

През изминалия период социалните работници в услугата са придружавали родителите  при прегледи в болнични заведения, съдействали са за изготвяне и получаване на необходимите медицински документи в следствие на което децата са получили адекватна помощ. С тяхно съдействие  са насочвани деца към ползването услугите на рехабилитатор и логопед по проекта, услуги, които родителите не биха могли да си позволят, тъй като са скъпо платени и не са по здравна каса.

Веднъж месечно мобилен екип от специалисти посещава потребителите в домовете им. По време на посещението ги консултират по проблеми които възникват при ежедневната грижа за детето и за семейните трудности свързани с осигуряването на грижи за отглеждане на дете с увреждания.

Другата услуга , която се предоставя в центъра е:“Предоставяне на психологическа подкрепа на бъдещи и настоящи родители за формиране и развитие на родителски умения семейно консултиране и подкрепа на родители на бебета и деца до 7 годишна възраст“.

Към момента в услугата са включени 194 деца от 33 населени места в община Добричка. Екипът на услугата работи в селата: Стефаново, Славеево, Пчелино, Одърци, Батово, Плачи дол, Победа, Драганово, Дончево, Опанец, Ведрина, Владимирово, Бдинци, Бенковски, Стожер, Самуилово, Алцек, Фелдфебел Дянково, Хитово, Воднянци, Карапелит, Подслон, Черна, Житница, Лясково, Малка Смолница, Смолница, Ловчанци, Овчарово, Сливенци, Божурово, Миладиновци и Росеново.

За реализиране на целите и предоставяне на качествена интегрирана услуга работят постоянен екип от специалисти- гинеколог, акушерка, психолог, педиатър, медицинска сестра, юрист, социални работници – двама  и медиатори – двама, които работят на мобилен принцип по селата. Услугата е обхванала всички населени места в община Добричка в  които живеят семейства с деца до 7 годишна възраст.

В процеса на работа социалните работници и медиаторите  са сформирали групи за консултация и подкрепа на бъдещи родители в които гинекологът, медицинската сестра и акушерката провеждат консултации за формиране на знания и умения на бъдещите родители във връзка с особеностите на раждането и отглеждането на детето.

 Социалните работници ежемесечно консултират потребителите по избрана от тях тема, свързана с развитието и образованието на децата им.

Сформирани са и групи за консултация и подкрепа на родители с бебета и  деца на възраст от 0 до 3 години, в които потребителите разширяват знанията си и подобряват уменията си за отглеждането на бебета и малките деца. В процеса на работата родителите се консултират относно мрежата  от социални, здравни и други услуги предоставяни на територията на община Добричка, които могат да ползват.

В населените места където е възможно са сформирани групи на бъдещи родители и на настоящи такива в които те споделят мнения и опит за отглеждането на децата си. За родителите които не могат да посещават груповите консултации специалистите работят с тях индивидуално,  на терен.

За родителите на деца от 3 до 7 годишна възраст се извършва семейно консултиране и подкрепа с цел разширяване на възможностите за социално вграждане на рисковите групи, в това число родители на деца с увреждания, родители които неглижират потребностите на децата си и деца жертва на насилие.

 

Целта на семейното консултиране е да се развият социалните умения за  общуване, търсене на работа, повишаване мотивацията сред високо рисковите общности относно семейното планиране чрез предоставяне на информация за семейно планиране. Акушерката и гинеколога предоставят информация на потребителите за репродуктивното здраве, контрацептивните методи, болестите предавани по полов път.

Психолога в услугата работи за преодоляване на неглижирането и насилието над деца, преодоляването на семейните затруднения и развиването на умения за пълноценна социална интеграция.

Работата с децата от 3 до 7 годишна възраст е насочена основно към интеграцията в детските градини и подобряване на училищната готовност.

 

Юриста провежда индивидуални консултации на родителите относно техните права и задължения по отношение на законодателството в областта на закрилата на детето.

Третата услуга: “Подобряване достъпа до здравеопазване и промоция на здравето чрез подкрепа за осигуряване на здравна детска консултация  и дейности по превенция на заболяванията“.

 

            Към момента в услугата са включени 255 деца от 20 населени места: Стефановото, Пчелино, Батово, Одърци, Победа, Стожер, Дончево, Ведрина, Владимирово, Бдинци, Божурово, Овчарово, Ловчанци, Смолница, Карапелит, Подслон, Воднянци, Алцек, Фелдфебел Дянково и Черна.

В услугата работят педиатър, стоматолог, медицинска сестра и медиатор. Специалистите извършват редовни наблюдения на здравния статус, физическото и психомоторното  развитие на децата.

Стоматологът извършва профилактични стоматологични прегледи и диагностика. Насочва към специалист по дентална медицина, обучава децата и техните родители в спазването на основни правила за поддържане на устната хигиена.

Педиатърът и медицинската сестра  работят с уязвими и изолирани семейства, които не посещават общопрактикуващ лекар.  Основната им дейност е предотвратяване на заболяванията, а не лекуване.

 Дейността си извършват в специално оборудван кабинет в Общностния център в с. Стефаново, в детските градини по населените места и на мобилен принцип по домовете на родителите.

Специалистите  предоставят следните услуги: антропологично измерване; преглед и диагностика на психомоторното развитие на детето;  консултации за храненето и съня при бебетата и малките деца; обучение за масажи и упражнения,  съдействие за регистрация при общопрактикуващ лекар.

 

В проекта е предвидено през месеците юли и август т.г. да се открие лятно училище в услугата „Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовност на децата за равен старт в училище „ за децата на 5,6 и 7 годишна възраст, чиито майчин език не е български и които срещат затруднения при общуването на български език . В тази връзка е извършено проучване и организация от  екипа на Проекта за осъществяване на тази дейност.Извършването на проверката е със задължителен характер, във връзка с недопускане на двойно финансиране на проекти на територията на общината за работа с деца. Изпратен е списък на децата до екипа за управление на проект „Детска академия за толерантност в Община Добричка който вече се реализира в общината, за проверка на децата от тази възрастова група, които евентуално биха могли да бъдат включени в услугата.

След проверката се установи, че лятно училище по проект „Равен шанс за всички деца в Община Добричка “ няма да се реализира, поради това, че посочените деца са включени в друг проект „Детска академия за толерантност в Община Добричка“, чиито проект вече  осъществява тази  дейност .

През изминалия период  установихме, че най-търсените специалисти заети в услугите са педиатър, стоматолог, гинеколог, рехабилитатор, психолог  и логопед. Голяма е и ролята на социалните работници и медиаторите, които организират и подпомагат съществено работата на специалистите, работят съвместно за осъществяване на общата идея.

 

 

П.Кирчева –Ръководител проект

Община Добричка Намаляване на административната и регулатоната тежест
Към началото на страницата