СЪОБЩЕНИЕ за провеждане на общо събрание на населението на село Малка Смолница

01.11.2017

С Ъ О Б Щ Е Н И Е


Уведомяваме жителите на село Малка Смолница, че на 17 /петък/ ноември 2017 год. от 17.00 часа, в читалището на с.Малка Смолница  ще се проведе общо събрание на селото с дневен ред:

1. Разглеждане  и обсъждане на строителната програма  за  2018 г.    

2. Обсъждане изразходването на 30% от наеми и продажби на общински имоти.

3. Други.


Тихомир Колев /п/

Кметски наместник на с. Малка СмолницаНамаляване на административната и регулатоната тежест
Към началото на страницата