ПОКАНА ЗА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ

23.11.2017

 

ПОКАНА ЗА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ

 

 

Община  Добричка Ви кани на пресконференцияпо проект BG05M2OP001-3.001-0045-C02 „Детска академия за толерантност в община Добричка“, който се осъществява попроцедура BG05M2OP001-3.001 „Подкрепа за предучилищното възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение“по Оперативна програма ,,Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

На пресконференцията ще присъстват инж.Тошко Петков-кмет на община Добричка, Наташа Венева-ръководител на проекта, Детелина Иванова-координатор на проекта, Жени Ганчева–счетоводител на проекта, партньорите по проекта–директорите на 30 детски градини в община Добричка и Сдружение „Бизнес Агенция“.

 

 

 

 

Дата на провеждане:  28.11.2017г.

 

Място на провеждане: конферентна зала на хотел Изида

 

Начало: 14.00 часа

град Добрич                                                        

                                                                                             

23.11.2017г.

Ръководител проект

Наташа Захариева ВеневаНамаляване на административната и регулатоната тежест
Към началото на страницата