Схема „Насърчаване на предприемачеството“ в рамките на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“

29.11.2017

 

   Схема „Насърчаване на предприемачеството“ е в рамките на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ и предстои да бъде отворена за прием на документи този или следващия месец. По нея могат да кандидатстват създадени през последните 2 години фирми, развиващи дейност в определени, приоритетни сектори на икономиката.

Програмата има за цел да подпомогне предприемачите като финансира разработването, производството и реализирането на пазара на техните продукти. Допустими за финансиране са разходи за заплати, материали и консумативи, машини и оборудване, участия в изложения. Финансовата помощ покрива на 90% разходите по проекта, като максималната сума, която може да се усвои по един проект е 391 хил. лева.

По процедурата ще се подкрепя създаване и развитие на нови предприятия в следните приоритетни сектори и специфични сфери, свързани с преодоляването на европейски и регионални предизвикателства:

·         С13 „Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло“;

·         С20 „Производство на химични продукти“;

·         С26 „Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти“;

·         С27 „Производство на електрически съоръжения“;

·         С28„Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение“;

·         С29 „Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета“;

·         С30 „Производство на превозни средства, без автомобили“;

·         J58 „Издателска дейност“;

·         J59 „Производство на филми, телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика“;

·         M72 „Научноизследователска и развойна дейност“;

 

Сектори, свързани с преодоляване на европейски и регионални предизвикателства:

·         С15.1 „Обработка на кожи; производство на изделия за пътуване и сарашки изделия“;

·         С16.29 „Производство на други изделия от дървен материал; производство на изделия от корк, слама и материали за плетене“ ;

·         С18 „Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители“;

·         С21 „Производство на лекарствени вещества и продукти“;

·         С23.1 „Производство на стъкло и изделия от стъкло“;

·         С23.4 Производство на други порцеланови и керамични изделия“;

·         С25.50 „Коване, щамповане и валцуване на метал; прахова металургия“;

·         С25.62 „Механично обработване на метал“;

·         С25.71 „Производство на кухненски прибори и ножарски изделия“;

·         С32.20 „Производство на музикални инструменти“;

·         С32.50 „Производство на медицински и зъболекарски инструменти и средства“;

·         J60.10 “Създаване и излъчване на радиопрограми“;

·         J60.20 „Създаване и излъчване на телевизионни програми“;

·         M71.11 „Архитектурни дейности“;

·         M74.10 „Дейности в областта на дизайна“;

·         M74.20 „Дейности в областта на фотографията“;

 

Допустимият кандидат е:

·         микро предприятие или

·         малко предприятие или

·         средно предприятие  (по смисъла на чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средни предприятия)

·         независимо предприятие – т.е. няма свързани предприятия и предприятия партньори, включително чрез физически лица!

·         кандидатът трябва да е търговец по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите или е еквивалентно лице по смисъла на законодателството на държава-членка на Европейското икономическо пространство.

·         кандидатът трябва да има не повече от две приключени финансови години, т.е. да е регистриран в Търговския регистър след 31.12.2015 г.

·         над 50% от предприятието кандидат, към датата на обявяване на процедурата, се притежава от едно физическо лице предприемач.

Важно:предприемачът не трябва да има участие в управлението или да притежава собственост в капитала (да бъде съдружник или акционер) на друго юридическо лице или ЕТ, регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите към датата на обявяване на процедурата.

По процедурата ще се финансират дейности за създаване и укрепване на административното тяло на кандидата, дейности за реализиране на пазара на предприемачески идеи (продукти – стоки или услуги), както и дейности за визуализация на проекта.

Допустими разходи:

– Разходи за възнаграждения (вкл. здравни и осигурителни вноски за сметка на работодателя) на квалифициран персонал, необходим за реализиране на пазара на продукти (стоки или услуги) и на административен персонал – до 50% от общо допустимите разходи по проекта за квалифициран персонал и до 30 000 лева за административен персонал.

– Разходи за придобиване на машини, съоръжения и оборудване, представляващи дълготрайни материални активи, необходими за реализиране на пазара на продукти (стоки или услуги) – до 200 000 лева.

– Разходи за придобиване на дълготрайни нематериални активи  (вкл. разходи за разработване на софтуер), необходими за реализиране на пазара на продукти (стоки или услуги) – до 30 000 лева.

– Разходи за материали и консумативи, необходими за реализиране на пазара на продукти (стоки или услуги) – до 20 000 лева.

– Разходи за наем на работни помещения, режийни разходи (ток, вода, отопление, телефон и  интернет) и разходи за офис консумативи.

– Разходи за външни услуги за:

·         структуриране на бизнес модела на кандидата;

·         изработване на икономическа оценка, финансова оценка и техническа оценка на продукти (стоки или услуги);

·         разработване на технологии за производство на продукти (стоки);

·         изработване на пазарни анализи и проучвания, маркетингови планове за пазарна реализация на продукти (стоки или услуги);

·         създаване на интернет страница на кандидата.

– Разходи за участие в събития в страната и чужбина (семинари, конференции, изложения) за представяне на кандидата и на неговите продукти (стоки или услуги), разширяване и развитие на дейността на кандидата, привличане на нови клиенти и свързване в мрежи – разходи за такси за участие, разходи за командировки (пътни, дневни и квартирни) на квалифицирания персонал на кандидата – до 20 000 лева.

– Разходи за визуализация – до 2000 лева.



Намаляване на административната и регулатоната тежест
Към началото на страницата