ПОКАНА ЗА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ

11.12.2017

 

Община ДобричкаВи канина пресконференция по проект BG05M9OP001-2.002-0262 –С01“Създаване на Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността и в домашна среда в община Добричка”. Проектът се осъществява чрез процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9ОP001-2.002 „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ” по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейски социален фонд на Европейския съюз.

На пресконференцията ще присъстват инж.Тошко Петков – кмет на община Добричка, Даниела Тодорова – ръководител на проекта, Добринка Петрова – координатор по проекта, Петя Славова – счетоводител по проекта, Силвия Ганова – експерт «психо-социална подкрепа», Костадин Петров– социален консултант, Марийка Миланова– технически сътрудник, Виолета Дечева и Цонка Тодорова– медицински сестри, Диана Далакманска– експерт «Човешки ресурси».

 

 

Дата на провеждане: 12.12.2017 г.

Място на провеждане: община Добричка, гр. Добрич, ул.Независимост № 20, зала 108

Начало: 11:00 часа

 

 

Гр.Добрич                                                  Ръководител проект

11.12.2017 г.                                                                            /Даниела Тодорова/Намаляване на административната и регулатоната тежест
Към началото на страницата