С Ъ О Б Щ Е Н И Е относно набиране на персонал за услугата „Ранна интервенция на уврежданията и Индивидуална педагогическа подкрепа за деца с увреждания“ по Проект BG05М9ОР001-2.004-0021 „Равен шанс за всички деца в община Добричка ”

05.01.2018

С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е 

 

      Община Добричка, в срока до 12.01.2018 г.  набира  персонал за услугата„Ранна интервенция на уврежданията и Индивидуална педагогическа подкрепа за деца с увреждания“    по ПроектBG05М9ОР001-2.004-0021„Равен шанс за всички деца в община Добричка  ”, със сключен Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05М9ОР001-2.004-0021-C01 с Министерство на труда и социалната политика, по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие“, в Общностен център с.Стефаново,Община Добричка ,за следните длъжности:

1.Педиатър–на трудов договор, на непълно работно време , при работа по график,  до 80 часа месечно,  но не повече от 2080 часа за целия период на проекта .

Основни задължения  -

Проучва и анализира индивидуалните потребности на децата с увреждания, насочва родителите към подходящи дейности от услуги за ранна интервенция , работа на терен и посещения по домовете . Информира семействата за диагнозата и здравните потребности на детето . Изследване на здравословното и физическо  състояние за  развитие на детето.Насочва детето с увреждане към други специалисти .Следи развитието на детето и процесите на  развитие. 

Изисквания за заемане на длъжността:

Образователна степен– висше образование, магистър  със специалност“ Педиатрия“;

Професионален опит-  не-по малък  от 1 година като педиатър ;

Да познава нормативната уредба в областта на здравната грижа за деца и спецификата на здравната дейност с деца с увреждания и техните семейства .

Да имат практически опит за  работа с  деца  с увреждания .

 

6.Специален педагог - на трудов договор, на  непълно работно време, при работа по график, до 8 часа дневно , но не повече от 4160 часа за целия период на проекта .

Основни задължения- Осъществява взаимодействие с родителите на децата ,бъдещите учители; участва в разработване на индивидуални планове; провежда индивидуални занимания с деца с увреждане. Изгражда и развива умения за социално включване на децата с увреждания като прилага присъщите за тях способности за творчество и опознаване на света чрез игрови занимания обучения и други.

Изисквания за заемане на длъжността :                   

Завършена образователна степен - „Бакалавър“ - професионално направление специална педагогика ,олигофренопедагогика. Да имат практически опит за работа с  деца  с увреждания .

 

 

Необходими документи за кандидатстване :

1.Писмено заявление за участие по образец /Приложение2/;

2.Автобиография /Европейски формат/- /Приложение 3 /;

3.Копие от документ за  компютърна грамотност - ако е необходимо;

4.Копие от документ за придобита образователна степен;

5.Копие от документ , удостоверяващ продължителността на професионален опит,     и опит за работа по проекти  и програми.

6.Копие от лична карта – за справка .

7.Копие от Сертификат за завършен курс –ако е необходимо.

 

Начин за провеждане на подбор :

1.Първи етап – разглеждане и проверка на подадените документи за съответствие с обявените изисквания за съответната длъжност.

2.Втори етап – интервю с допуснатите кандидати.

 

Място и срок за подаване на документите:

Документите се подават лично на следния адрес :гр.Добрич , ул.Независимост“ № 20

Информационен център , всеки ден от 8.00 до 17.00 ч.

За контакти : телефон 058/600889 П.Кирчева – Ръководител на проект

Краен срок за подаване на документите – до 17.00 ч. на  12.01.2018г.

Общодостъпно място , на което ще се обявяват списъците :

Информационно табло на входа на Община Добричка на адрес ул.“Независимост „№ 20

Както и на интернет страницата на Община Добричка :www.dobrichka.bg

 

 

На спечелилите кандидати ще бъде предложен срочен трудов договор за срока на проекта- 31.12.2018 г.

 

1.ОБЯВЛЕНИЕ

2.ЗАЯВЛЕНИЕ

3.АВТОБИОГРАФИЯ Намаляване на административната и регулатоната тежест
Към началото на страницата