ПОКАНА за заключителна среща под мотото „Благодарим Ви за грижите” по проект BG05M9OP001-2.002-0262-C01 “Създаване на Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността и в домашна среда в община Добричка”

06.02.2018

 

ПОКАНА

 

 

Община ДобричкаВи канина заключителна среща под мотото „Благодарим Ви за грижите” по проект BG05M9OP001-2.002-0262-C01 “Създаванена Центърза почасовопредоставяне на услуги за социално включване в общността и в домашна среда вобщина Добричка. Проектът се осъществява чрез процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9ОP001-2.002 „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ” по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейски социален фонд на Европейския съюз.

На срещата ще присъстват инж. Тошко Петков- кмет на община Добричка, Даниела Тодорова – ръководител на проекта, административния екип за управление, представители на общинска администрация на община Добричка и съседни общини, представители на НПО, потребители и техни роднини, персонал, медии.

 

 

Дата на провеждане: 09.02.2018 г.

Място на провеждане:

Община Добричка, гр. Добрич, ул.Независимост № 20, зала 108

Начало: 10:00 часа

 

 

 

гр. Добрич                                                                                      Ръководител проект

06.02.2018 г.                                                                   Даниела ТодороваНамаляване на административната и регулатоната тежест
Към началото на страницата