ПОКАНА ЗА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ

19.03.2018

 

ПОКАНА ЗА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ

 

 

Община Добричка Ви канина пресконференция по проект BG05M9OP001-2.005-0010-C01 “АКТИВНОСТ – Ангажираност, Квалифициране, Труд, Интегрирано Включване На Обезверени и Семейства в Трудност”. Проектът се осъществява чрез процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.005 „ Активно включване” по  Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейски социален фонд на Европейския съюз.

 На пресконференцията ще присъстват Кметът на Община Добричка инж. Тошко Петков, Костадин Петров – ръководител на проекта, Соня Георгиева- координатор, Силвия Ганова – експерт «психо-социална подкрепа», Надежда Стоянова- социален консултант.

 

 

Дата на провеждане: 20.03.2018 г.

Място на провеждане: гр. Добрич,  ул. «Независимост» №20,

заседателна зала на община Добричка

Начало: 10:30 часа

 

 

 

 

Добрич                                                   Ръководител проект

19.03.2018 г.                                                                      /Костадин Петров/Намаляване на административната и регулатоната тежест
Към началото на страницата