Информация във връзка с проведена пресконференция по проект BG05M9OP001-2.005-0010-C01 “АКТИВНОСТ – Ангажираност, Квалифициране, Труд, Интегрирано Включване На Обезверени и Семейства в Трудност”

21.03.2018

 

Информация във връзка с проведена пресконференция по 

проект BG05M9OP001-2.005-0010-C01 “АКТИВНОСТ –

Ангажираност, Квалифициране, Труд, Интегрирано Включване На Обезверени и Семейства в Трудност”

 

 

На 20.03.2018 г. в гр. Добрич,  ул. «Независимост» №20, заседателна зала на община Добричка бе проведена пресконференция по проект BG05M9OP001-2.005-0010-C01 “АКТИВНОСТ – Ангажираност, Квалифициране, Труд, Интегрирано Включване На Обезверени и Семейства в Трудност”. Проектът се осъществява чрез процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.005 „ Активно включване” по  Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейски социален фонд на Европейския съюз.

 На пресконференцията присъстваха Кметът на Община Добричка инж. Тошко Петков, Костадин Петров – ръководител на проекта, Соня Георгиева- координатор, Силвия Ганова – експерт «психо-социална подкрепа», Надежда Стоянова- социален консултант, представители на медии, гости.

Кметът на Община Добричка инж. Тошко Петков откри пресконференцията и представи основните данни на проекта.

Ръководителят на проекта направи кратко резюме на проектните дейности до момента.

Експертът „психо-социална подкрепа“ представи дейностите по предоставяне на услугите на потребителите на услугата Мобилен Екип за Социална Работа на Терен.

Бяха представени и условията за кандидатстване за лицата, желаещи да се включат в квалификационните курсове по проекта- "социален асистент" и "работник в озеленяването", и необходимите за това документи.

 

 

Добрич                                                   Ръководител проект

20.03.2018 г.                                                                      /Костадин Петров/Намаляване на административната и регулатоната тежест
Към началото на страницата