Празничен концерт, посветен на 8-ми април –Международен ден на ромите

26.03.2018

 

Община Добричка организира и финансира Празничен концерт, посветен на  8-ми април –Международен ден на ромите , който ще се проведе на 04.04.2018г.  от 10.00 ч. в Народно читалище „Светлина-1941г.“ село Ловчанци.

Мотото под което ще премине празника е  „Слънцето свети еднакво за всички“.Тържеството ще започне с поздравителен адрес на  инж.Тошко Петков- кмет на община Добричка. В концерта ще се изявят талантливи деца от общината. Това ще бъде един пъстър, усмихнат и цветен парад, в който ще участват учениците от ОУ „Васил Левски“, с. Божурово, ОУ „Климент Охридски“, с. Смолница, Обединено училище „Добри Войников“, с. Победа, ОУ „Васил Левски“, с. Хитово, ОУ „Неофит Рилски“ с. Ловчанци, ДГ с. Ловчанци, ДГ „Здравец“ с. Стожер, ДГ с. Ф.Дянково, НЧ-Воднянци.Децата от детските градини ще покажат какво са научили   в детските ателиета по интереси по  Проект BG05M2OP001-3.001-0045-C02 „Детска академия за толерантност в община Добричка“,който се осъществява попроцедура BG05M2OP001-3.001 „Подкрепа за предучилищното възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение“по Оперативна програма ,,Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.Намаляване на административната и регулатоната тежест
Към началото на страницата