Покана за предоставяне на оферта за изготвяне на наръчник по проект BG05M9OP001-2.005-0010-C01 “АКТИВНОСТ – Ангажираност, Квалифициране, Труд, Интегрирано Включване На Обезверени и Семейства в Трудност”

10.05.2018


Намаляване на административната и регулатоната тежест
Към началото на страницата