ОБЯВА Община Добричка търси да назначи Експерт „Опазване и възстановяване на околната среда”

23.07.2018

 

ОБЯВА

Община Добричка търси да назначи

Експерт „Опазване и възстановяване на околната среда”

 

I.                   Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността

·         Кратко описание на длъжността: Организация и контрол на извършваната екологична и паркоустройствена дейност в общината; Създаване на условия и предпоставки за осъществяване ефективна дейност и превантивен контрол по екологичната и паркоустройствена политика на общината; Организира и отчита озеленителната дейност в общината; Превантивна дейност по ограничаване и премахване замърсителите на околната среда и водите.

·         Изисквана минимална степен за завършено образование: бакалавър

·         Професионална област: технически науки или природни науки.

·         Професионален опит:  не се изисква

·         Допълнителни умения и  квалификация:

-          Познаване на нормативната уредба, касаеща опазване на околната среда – Закон за опазване на околната среда и подзаконовите нормативни актове;

-          Компютърни умения – MS office (Excel иWord – много добро ниво); Internet;

  • Допълнителни умения, носещи предимство на кандидата: професионален опит при работа в общинска или държавна администрация.

 

II.                Подбор на кандидатите  - чрез събеседване

 

III.             Документи за кандидатстване

·         Заявление по образец

·         Автобиография – CV формат;

·         Копие от документ за придобита образователна степен;

·         Копия от документи в подкрепа на изложеното в автобиографията – доказващи професионален стаж, опит допълнителна квалификация и др. – по лична преценка.

 

Документите за кандидатстване се подават в стая 105 на общинската администрация, гр.Добрич, ул. „Независимост“ № 20 в срок до 10 август 2018год.Намаляване на административната и регулатоната тежест
Към началото на страницата