О Б Я В Л Е Н И Е За набиране на лица от целевите групи по проект BG05M9OP001-2.010-0467-С01- Социално предприятие – „Помощ в дома и градината“ генератор на социална възвръщаемост в община Добричка"

01.08.2018

Прикачени файловеНамаляване на административната и регулатоната тежест
Към началото на страницата