О Б Я В А за свободно работно място за длъжността старши експерт "Информационно обслужване и технологии"

16.08.2018

ОБЯВА

 

за свободно работно място за длъжността старши експерт "Информационно обслужване и технологии"

 

Община  Добричка обявява свободно работно място за длъжността старши експерт "Информационно обслужване и технологии".

 

  1. Минималните изисквания за заемане на длъжността:

Област на дейност:Информационно-технологично обезпечаване на служителите от общинските функционални звена.

 Цел на длъжността: Да осигурява надеждно функциониране на офис техниката и информационните и софтуерни продукти  на общинската администрация.

 Изисквана минимална степен за завършено образование: висше, степен „Бакалавър”;

  Професионална област:„Математика”, „Информатика”, „Информатика и компютърни науки”, „Комуникационна и компютърна техника”, „Електротехника, електроника и автоматика” и други сходни.

 Години професионален опит: 1 (една) година професионален опит по специалността;

 

      2.    Необходимите документи за кандидатстване:

      2.1. Молба (по образец);

     2.2. Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация;

      2.3. Автобиография;

     2.4. Копие от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит;

 

3. Място за подаване на документите:

Кандидатите подават документите за кандидатстване лично в Община Добричка, ул. “Независимост “ №20,  стая №105, всеки делничен ден от 08:00 часа до 12:00 часа и от 13:00 до 16.00 часа, след получаване на молба по образец и длъжностна характеристика  от стая 115.

Лица за контакти: Соня Георгиева–секретар; Румяна Иванова-директор на дирекция АПИОТУС

Телефон: 058 600889 

 

 4. Краен срок за подаване на документите:   29.08.2018 година включително.

      

5. Етапи на подбора:

      5.1. Допускане по документи;

      5.2. Събеседване с допуснатите кандидати.

Допуснатите до събеседване кандидати ще бъдат уведомени допълнително за мястото, датата и часа на провеждането му.Намаляване на административната и регулатоната тежест
Към началото на страницата