Обява относно набиране на кандидати за военна служба

19.10.2018

О Б Я В А

за приемане на военна службана лица

изпълнявали кадрова военна служба

 

Със заповед № ОХ-814/10.10.2018г. на министъра на отбраната на Република България е обявена за заемане от лице изпълнявало кадрова военна служба,1(една) вакантна длъжност за офицер от състава на НВУ „Васил Левски” – В. Търново, както следва:

1. „Старши преподавател“ в департамент „Езиково обучение и физическа подготовка“ в Националния военен университет „Васил Левски“, от области на висше образование 1.2. „Хуманитарни науки“ и 1.3. „Социални, стопански и правни науки“ по учебните дисциплини „Балкански език – Сръбски език“ и „Чужд език – Сръбски език“, с,военно звание „подполковник“.

2. Кандидатите за вакантната длъжност е необходимо да отговарят на изискванията на чл. 141, ал. 6 от ЗОВСРБ, както и: - да притежават образователно-квалификационна степен не по-ниска от „магистър“; - да са заемали академична длъжност „преподавател“ или „старши преподавател“, или да са придобили образователна и научна степен „доктор“.

За длъжността могат да кандидатстват и лица, които притежават военно звание по резерва, с една степен по-ниско от изискващото се за длъжността и са изпълнили изискванията на чл.19, т.2 от ППЗОВС на РБ (минимален престой във военно звание – 2(две) години, докато са били на военна служба.     

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯТА ДО 31.10.2018г.

Повече информация може да получите от офиса за водене на военен отчет към общинатаили на   телефон: 0888/ 321 253, както от сайтовете на:                            Централно военно окръжие :www.comd.bg и

                         Министерство на отбраната:www.mod.bg

Образци от формулярите и подробностите за  кандидатстване са изложени във Военно окръжие - Добрич, бул. “Добруджа” № 4, ет.4, тел. 058/664 764,

където се подават необходимите документи.Намаляване на административната и регулатоната тежест
Към началото на страницата