Докладна записка относно: Предложение за проект и мотиви към Наредба №....... за устройство и управление на гробищните паркове и обредни зали на територията на община Добричка

23.04.2019


Намаляване на административната и регулатоната тежест
Към началото на страницата