О Б Я В А ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ ПО ПРОЕКТ „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ” НА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ НА РЕГИСТРИРАНИ В ДБТ БЕЗРАБОТНИ ЛИЦА

08.07.2019

 ПРОЕКТ „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ” 2019                                                      Приложение – Обява обучение

 О Б Я В А ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ ПО ПРОЕКТ „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ” НА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ НА РЕГИСТРИРАНИ В ДБТ БЕЗРАБОТНИ ЛИЦА
 
       Община Добричка обявява организиране и провеждане на курс за професионално обучение за придобиване на квалификация на регистрирани в ДБТ безработни лица, въз основа на подписано по Проект „Красива България” за 2019 г. споразумение с Министерство на труда и социалната политика № РД09-66 от 01.07.2019 г.
      Курсът за професионално обучение е по специалността: „Здравни грижи”, код по СППОО 7230201, за придобиване на втора квалификационна степен – част от професия. 
       Общият брой на курсистите е 9 (девет).
       Курсът за професионално обучение е с продължителност 300 учебни часа (41 работни дни). 
       Максималната цена за професионалното обучение на един безработен е 500 лева.
     Всички обучаващи организации с образователни програми, съответстващи на Закона за професионалното образование и обучение, които са регистрирани в НАПОО по установения ред и желаят да участват в провеждането на горепосочения курс, са поканени да представят оферта, съдържаща следните документи:
1. Списък на документите;
2. Декларация за личното състояние на кандидата;
3. Административни сведения;
4. Лицензия от НАПОО (заверено копие);
5. Заверено копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението, представя се и документ, подписан от лицата в обединението, като се посочва представляващият обединението (важи при участник, който е обединение);
6. Техническо предложение;
7. Декларация за липса на свързаност;
8. Списък еднакви услуги през последните три години;
9. Описание на материално-техническата база;
10. Списък на преподавателския състав за специалността, съдържащ име, трудов стаж, образование и доказващи квалификацията документи (оригинал);
11. Учебна програма (заверено копие);
12. Декларация за приемане на договора;
13. План-сметка;
14. Ценово предложение;
15. Подписан договор за обучение (оригинал на проекта за договор), изготвен по образеца на Проект „Красива България” Приложение – Договор за професионално обучение.
     Срок на валидност на офертата: 90 дни от крайния срок за получаване на оферти.
    В случай, че безработни лица с увреждания са заявили участие в обучението, изпълнителят е длъжен да осигури достъпна среда до и в мястото на провеждане на обучението.
    Изборът на изпълнител на професионалното обучение ще се осъществи по критерий „най-ниска цена”.
    Офертите се приемат до 17:00 ч. на 26.07.2019 г. в сградата на община Добричка, Център за услуги и информация (име на възложителя).
    Всяка оферта следва да се представи в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата (с препоръчано писмо с обратна разписка). Върху плика трябва да има надпис: „За участие в обществена поръчка с предмет: Организиране и провеждане на професионално обучение на регистрирани в ДБТ безработни лица по специалност „Здравни грижи”, с код по СППОО: 7230201, за придобиване на втора квалификационна степен – част от професия“, както и адрес на участника за кореспонденция, телефон, по възможност факс и електронен адрес.
    Оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за подаване или в незапечатан или скъсан плик, няма да се приемат и ще се връщат на подателите.
     Допълнителна информация за организиране и провеждане на курса за професионално обучение може да се получи на тел.: 058/600537 (лице за контакт: Светла Колева), както и на интернет сайта на Община Добричка, на следния линк: http://dobrichka.bg/profile/orders/O-05072019-284
предишна
 • Стожер
  15° C
  ясно небе
 • Победа
  15° C
  ясно небе
 • Карапелит
  14° C
  ясно небе
 • Овчарово
  15° C
  ясно небе
 • Ведрина
  15° C
  ясно небе
следваща
#
#
Нагоре