Съобщение за събеседване по ПРОЕКТ BG05M9OP001-2.040-0059-C01 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Добричка“

21.10.2019


Намаляване на административната и регулатоната тежест
Към началото на страницата