Съобщение за провеждане на събеседване за длъжността домашен санитар по Договор „BG05M9OP001-2.040-0059-C01 “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Добричка"

29.10.2019


Намаляване на административната и регулатоната тежест
Към началото на страницата