Определят съставите на секционните избирателни комисии в община Добричка на 22 февруари

18.02.2021

                                                                     ПОКАНА

 

ДО

ПП „ГЕРБ“

КОАЛИЦИЯ „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ”

КОАЛИЦИЯ „ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ- НФСБ, АТАКА И ВМРО“

ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“

ПП „ВОЛЯ“

КОАЛИЦИЯ „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ- ОБЕДИНЕНИЕ“


 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

 

На основание чл. 91, ал.1от Изборния кодекс и Решение наЦИК № 2062-НС от16.02.2021 г., кметът на Община Добричка Ви кани на 22.02.2021 год. от 13.00 часа в зала 108 в сградата на общинска администрация, гр. Добрич, ул. „Независимост“ №20 на консултации за сформиране съставите на секционните избирателни комисии (СИК)за изборите за народни представители за Народно събрание на 4 април 2021 г.

1. При провеждане на консултациите следва да представите:

а) писмено предложение за състав на СИК, което съдържа:наименованието на партията или коалицията, която прави предложението, имената и ЕГН на предложените лица,  длъжност в комисията, образование, специалност, телефонза връзка с предложеното за член на СИК лице;

б) заверено от партията копие от удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от 14.01.2021 г., или копие от решението за образуване на коалицията за участие в изборите за 44-то Народно събрание. С тях се удостоверяват имената на лицата, представляващи партията или коалицията;

в) когато в консултациите участват упълномощени лица, се представя пълномощно, подписано от представляващите партията/коалицията, или заверено копие от такова пълномощно;

г) списък на резервните членове, които да заместят предложените от партиите и коалициите лица за състави на СИК, когато правомощията на член на СИК се прекратят предсрочно или когато член на СИК не се яви в изборния ден. Заместването се извършва с решение на РИК. Списъкът трябва да съдържа данните, посочени в буква „а“.

2. За членове на СИК се назначават лица, които имат право да гласуват в изборите за народни представители на 4 април 2021 г. и владеят български език.

3. Член на СИК не може да бъде:

- кандидат, съпруг на кандидат или да се намира във фактическо съжителство с кандидат за народен представител;

- на изборна длъжност в държавен или местен орган;

- орган на изпълнителната власт;

- заместник-министри, главен секретар на президента на републиката, на Народното събрание или на Министерския съвет, на министерство или на областна администрация, секретар на община, район, кметство;

- съдия в Конституционния съд, във Върховния административен съд или в Административен съд;

- прокурор или следовател;

- заместник-областен управител или заместник-кмет;

- военнослужещ във въоръжените сили, служител в МВР, в Държавна агенция „Разузнаване“, в Национална служба за охрана, в Държавна агенция „Технически операции“ или в Държавна агенция „Национална сигурност“.

 

4. Членовете на една и съща СИК не могат да бъдат помежду си:

а) съпрузи;

б) във фактическо съжителство;

в) роднини по права линия;

г) братя и сестри.

5.  Член на СИК не може да участва в повече от едно качество в изборите за народни представители на 4 април 2021 г. – кандидат, застъпник, наблюдател, представител на партия, коалиция или инициативен комитет, член на инициативен комитет, член на друга избирателна комисия, анкетьор, придружител или да участва в друго подобно качество, свързано с подготовката и произвеждането на изборите.

 

 

С уважение,

СОНЯ ГЕОРГИЕВА

Кмет на Община Добричка

предишна
 • Стожер
  10° C
  предимно облачно
 • Победа
  10° C
  предимно облачно
 • Карапелит
  11° C
  предимно облачно
 • Овчарово
  10° C
  предимно облачно
 • Ведрина
  10° C
  предимно облачно
следваща
#
#
Проучване за целите на развитието на община Добричка след 2020 г.за ГРАЖДАНИ

Проучване за целите на развитието на община Добричка след 2020 г. за НПО

Проучване за целите на развитието на община Добричка след 2020 г. за ФИРМИ

Нагоре