Община Добричка получава 294 791 лв. за подмяна на водопровод в Стожер

28.06.2017
Община Добричка получава 294 791 лв. за подмяна на водопровод в Стожер

Управителният съвет на Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) е одобрило 11 проекта за финансиране. От тях 6 са за управление на водите.
Община Добричка е одобрена за подмяна на водопровод по улица в с. Стожер. За целта се отпускат 294 791,44 лв. с ДДС. Средствата се предоставят под условие - преди подписване на договор с ПУДООС за финансиране на настоящия проект, община Добричка трябва да представи всички изискуеми документи за окомплектоване на заявлението си.
Община Стамболийски е одобрена с проект за канализация на кв. "Полатово", за който ще бъде отпусната безвъзмездна помощ в размер до 599 053, 57 с ДДС. Община Суворово ще изгражда канализационна и подмяна на водопроводна мрежа по улиците ,,Хан Крум", част от ,,Баба Тонка" (от ,,Хан Крум" до ,,Стефан Караджа"), ул. ,,Кочо Честименски" (от ,,Бачо Киро") и ул. ,,Ильо Войвода" (от ,,Панагюрище"). Стойността на проекта е в размер до 826 724, 70 лв. с ДДС.
Община Мадан е одобрена с проект за реконструкция на водопроводната и канализационна мрежа на гр. Мадан, подобект "Реконструкция на водопроводната и канализационна мрежа в кв. "Шаренка" и "Реконструкция на водопроводната и канализационна мрежа в кв. "Възраждане". За целта са осигурени до 753 820, 45 лв. с ДДС. 
Средствата се предоставят под условие - преди подписване на договора общината да представи доказателства за осигурено финансиране на проект "Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа на територията на община Мадан" по подмярка 7.2 "Инвестиции в създаването, подобряване или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" по ПРСР 2014-2020.
Община Аксаково получава 2 440 362, 08 лв. с ДДС за проект "Доизграждане на битови канализационни клонове и подмяна на част от водопроводната мрежа в гр. Игнатиево - етап 1". 
Община Оряхово ще изпълнява проект "Реконструкция и доизграждане на вътрешна ВиК мрежа на гр. Оряхово, сградни канализационни отклонения и дъждовна канализационна мрежа, както и битова канализация. Реализирането на проекта ще спомогне за ограничаване на свлачищните процеси в града. За целта се отпускат средства в размер до 2 667 561,61 лв. с ДДС.

 

ИА ДОБРУДЖАНамаляване на административната и регулатоната тежест
Към началото на страницата