ОБЯВА Община Добричка търси да назначи Експерт „Водоснабдителна, хидро-, електро-, и съобщителна инфраструктура“

02.06.2017

I.                   Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността

  • Кратко описание на длъжността: Организация и координация на дейностите свързани със стопанисването включително и строителството  на водоснабдителната и хидро- инфраструктурата в общината; Планиране и координация на дейностите; Организация и координация на дейностите на общината по прилагането на приложимите нормативни актове включително ЗВод, ЗУТ и под законовите нормативни актове по прилагането; Изработва и координира изработването на справки и информации касаещи поддръжката, ремонтите и строителство на водоснабдителна, хидро-, електро- и съобщителната инфраструктура; изготвя документи по възлагане на обществени поръчки;
  • Изисквана минимална степен за завършено образование: бакалавър
  • Професионална област: технически науки в обхвата на функциите на дирекцията – строителен или електроинженер /предпочитани специалности: хидро- или водоснабдяване и канализация или електрически инсталации/.
  • Професионален опит:  не се изисква
  • Допълнителни умения и  квалификация:

-          Компютърни умения – MS office (Excel иWord – много добро ниво); Internet;

 

  • Допълнителни умения, носещи предимство на кандидата: Способност да разчита устройствени планове и инвестиционни проекти; Познаване на нормативната уредба, касаеща строителството, проектирането и експлоатацията на обекти и инфраструктура – Закон за устройство на територията, Закон за водите и други законови и подзаконови нормативни актове вкл. правила и нормативи за проектиране на съответната инфраструктура; професионален опит при работа в общинска или държавна администрация.

 

II.                Начин на провеждане на подбор на кандидатите

·         Подбор по документи

·         Интервю

(всяко едно от изброените или и двете)

 

III.             Документи за кандидатстване

·         Заявление по образец

·         Автобиография – CV формат;

·         Копие от документ за придобита образователна степен;

·         Копия от документи в подкрепа на изложеното в автобиографията – доказващи професионален стаж, опит допълнителна квалификация и др. – по лична преценка.

 

Документите за кандидатстване се подават в стая 105 на общинската администрация, гр.Добрич, ул. „Независимост“ № 20 в срок до 30 юни 2017год.Намаляване на административната и регулатоната тежест
Към началото на страницата