ОБЯВА - община Добричка търси да назначи експерт "Общинска собственост"

02.08.2017

ОБЯВА

Община Добричка търси да назначи

Експерт „Общинска собственост“

 

I.                   Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността

·         Кратко описание на длъжността: Участвува в разработването и провеждането на  общинската политика и стратегия по стопанисването на общинската собственост. Организира дейностите по търгове, конкурси, предоставяне на особено право на ползване на общински обекти. Организира и води регистър, актува, деактува и упражнява надзор по промените в общинската собственост. Организира продажбата на общински имоти, ликвидирането на съсобствеността и замяна между общината и физически или юридически лица и издаването на документи на граждани във връзка със Закона за собствеността. Проучва и предлага отговори и решения на постъпили молби, жалби, сигнали, предложения на кметове и граждани. Следи и пряко участвува в изпълнението на решенията на общинския съвет свързани с общинската собственост;

·         Изисквана минимална степен за завършено образование: бакалавър

·         Професионална област: стопански, административни и технически науки в обхвата на функциите на дирекцията – икономика, финанси, публична администрация, стопанско упраление, право, строителен инженер.

·         Професионален опит:  не се изисква.

·         Допълнителни умения и  квалификация:

-          Познаване на нормативната уредба, касаеща собствеността – Закон за общинската собственост; Закон за собствеността и ползването на земеделските земи; Закон за държавната собственост; Правилник за прилагане на закона за държавната собственост, Закон за собствеността, Административнопроцесуален кодекс и др. ;

-          Компютърни умения – MS office (Excel иWord – много добро ниво); Internet;

·         Допълнителни умения, носещи предимство на кандидата: професионален опит; професионален опит при работа в общинска или държавна администрация; способност да разчита устройствени планове и инвестиционни проекти.

 

II.                Начин на провеждане на подбор на кандидатите

·         Подбор по документи

·         Интервю

 

III.             Документи за кандидатстване

·         Заявление по образец

·         Автобиография – CV формат;

·         Копие от документ за придобита образователна степен;

·         Копие от документи удостоверяващи професионален стаж – ако има;

·         Копия от документи в подкрепа на изложеното в автобиографията –допълнителна квалификация и др. – по лична преценка.

 

Документите за кандидатстване се подават в стая 105 на общинската администрация, гр.Добрич, ул. „Независимост“ № 20 в срок до 16 август 2017год.Намаляване на административната и регулатоната тежест
Към началото на страницата