СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ ПО ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА НА ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПРОЕКТ НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА Добричka

04.10.2017

На основание чл. 127, ал. 2 от Закона за устройство на територията и чл. 20, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, на 04.10.2017 г. е открита процедура за провеждане на консултации по изготвения доклад за Екологична оценка (ЕО) на Предварителенпроект на Общ устройствен план на община Добричka(ОУПО).

Възложител на ОУПO и на Екологичната оценка към него е Община Добричка, с адрес: гр. Добрич, ПК 9300, ул. „Независимост“ № 20, лице за връзка: арх.Валентин Калчев, тел. 058 600619, ел. поща: obshtina@dobrichka.bg

Общият устройствен план на община Добричка се разработва от НЦТР ЕАД“ – София.

ОУПО е изработен въз основа на планово задание, одобрено от Общински съвет (ОбС) с Решение №687, Протокол №31 от 28.11.2013г.

ОУПО се разработва двуфазно и е с период на действие 20 години.

Териториалният обхват на ОУП е територията на община Добричка.

Главна цел на ОУПO е създаването на оптимална пространствена и функционална структура за интегрирано и координирано развитие, изграждане и комплексно устройство на общината в хармонично единство на урбанизираните структури със съществуващите природни и антропогенни елементи, специфичните социално-икономически условия и при отчитане на регионалните характеристики.

За постигане на целта на разработката, ОУПО Добричка трябва да реши следните основни задачи:

§ да създаде нормативна основа на териториалния обхват за пространственото развитие на общината до 2035г. и демографското й развитие;

§ да определи преобладаващото функционално предназначение на урбанизираните и неурбанизирани територии по структурни единици и изведе пространствени и социални параметри за тяхното устройство;

§ да определи основните насоки за опазване на културното наследство и да зададе насоки развитие на територията на общината на база на уникалната й идентичност и характеристики;

§ да определи правила и норми за прилагане на ОУПО.

§ да определи вътрешната структура на елементите на функционалните системи „обитаване”, „труд” и „отдих”, и организацията, йерархичната структура и локализацията на основните елементи от обслужващата сфера;

§ да определи йерархията и локализацията на линейните и точковите елементи на комуникационно-транспортната система, параметри и трасета на главната комуникационна мрежа на територията на общината и връзките й с териториите на съседните общини, и възможностите за оптимизацията й;

§ да създаде условия за оптимизиране на междуградския транспорт и неговото функциониране;

§ да определи развитието, параметрите и провеждането на елементите на инженерните мрежи;

§ да организира, диференцира и оразмери елементите на зелената система;

§ да създаде условия за поддържане на екологичното равновесие и опазване на природната среда и ландшафта от неблагоприятни антропогенни фактори и да определи допустимото натоварване на естествените рекреационни и други ресурси.

Разработването на ОУПО се финансира от държавния и общинския бюджет. Органът, отговорен за приемането му, е ОбС  на община Добричка, а органът, отговорен за прилагането му, е Общинска администрация на община Добричка.

Докладът по ЕО подлежи на задължително обществено обсъждане по реда на Закона за опазване на околната среда, като датата, часът и мястото на провеждането му ще бъдат обявени допълнително.

Проектът на ОУПО, докладът за ЕО и всички приложения и материали към него са на разположение на интересуващите се в сградата на Общинска администрация на община Добричка: гр. Добрич, ПК 9300, ул. „Независимост“ № 20, стая №229 всеки работен ден от 8,30 до 16,30 часа, както и на www.dobrichka.bg

Становища и мнения по ЕО могат да се депозират в сградата на Общинска администрация  на община Добричка, стая № 105 или по електронна поща: obshtina@dobrichka.bg

Лице за връзка по провеждане на консултациите: арх.Валентин Калчев

Крайният срок за запознаване с доклада по ЕО и изразяване на становищaе  16,30 часа на 03.11.2017 г. Намаляване на административната и регулатоната тежест
Към началото на страницата