ПОКАНА КЪМ БИЗНЕСА

16.11.2017

На 17.11.2017 г. от 14 ч. в сградата на община Добричка, в зала 108 ще се проведе работна среща на кмета на община Добричка с представители на бизнес средите, упражняващи дейност на територията на общината.  

Поводът за срещата е необходимостта от диалог при актуализиране на Общинския план за развитие за периода до 2020 г.. Планът и междинната оценка за неговото изпълнение могат да бъдат прочетени на :

http://www.dobrichka.bg/files/info_pages/OPR_OBSHTINA_DOBRICHKA_2014-20201.pdf

На срещата ще се обсъдят  предвидените в плана дейности през следващите 3 години, насочени към икономическо развитие на общината. 

Към срещата община Добричка  подхожда с разбирането, че икономическото развитие е многопосочен процес, в който участват предприемачите и  компетентните институции, и че е въпрос на партньорство, взаимно изслушване, предвидимост в действията  и вземане на адекватни решения.

Поканени са всички заинтересувани Намаляване на административната и регулатоната тежест
Към началото на страницата