Вие сте тук: Профил на купувача » Община Добричка открива процедура за възлагане на обществена поръчка за "Доставка чрез покупка на специализиран автомобил за сметосъбиране и сметоизвозване на твърди битови отпадъци, за нуждите на община Добричка" »

Община Добричка открива процедура за възлагане на обществена поръчка за "Доставка чрез покупка на специализиран автомобил за сметосъбиране и сметоизвозване на твърди битови отпадъци, за нуждите на община Добричка"

ОБЯВЛЕНИЕ

РЕШЕНИЕ

ДОКУМЕНТАЦИЯ

РЕШЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ

ПРОТОКОЛ 1

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

            На 12.11.2014 г. от 13.00 часа в зала № 108 на община Добричка гр. Добрич, ул. „Независимост“ № 20, ще се отварят ценовите предложения по открита процедура с предмет: „Доставка чрез покупка на специализиран автомобил за сметосъбиране и сметоизвозване на твърди битови отпадъци, за нуждите на община Добричка”

            Участника получава 5.00 т. по показателя „Гаранционен срок“

 

ПРОТОКОЛ 2

ПРОТОКОЛ 3

ЗАПОВЕД ЗА КЛАСИРАНЕ

ДОГОВОР ЗА ДОСТАВКА

СВЕДЕНИЕ ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ГАРАНЦИЯ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР