Вие сте тук: Профил на купувача »

Профил на купувача

Подсекции:
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА РЕДА НА ПЛАНИРАНЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕЖДАНЕТО НА ПРОЦЕДУРИТЕ ЗА КОНТРОЛ И ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СКЛЮЧЕНИТЕ ДОГОВОРИ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И ЗА ПОДДЪРЖАНЕТО НА ПРОФИЛА НА КУПУВАЧА
Община Добричка открива процедура Договаряне без обявление по ЗОП за "Предоставяне на юридически услуги за нуждите на община Добричка и Добрички общински съвет"
Община Добричка открива процедура Договаряне без обявление по ЗОП за "Предоставяне на юридически услуги за нуждите на община Добричка и Добрички общински съвет"
Община Добричка открива процедура за възлагане на обществена поръчка за „Доставка на нарязани дърва и брикети за целодневни детски градини, Домашен социален патронаж, Автопарк - община, кметства и кметски наместничества ”
Община Добричка открива процедура за възлагане на обществена поръчка за „Доставка на консумативи за принтери, многофункционални устройства, копирни машини и осигуряване на извънгаранционна поддръжка, профилактика и ремонт на компютърна и друга офис техни
Община Добричка открива процедура за възлагане на обществена поръчка за „Ремонт/ рехабилитация на част от уличната мрежа в населените места на територията на община Добричка” с шест обособени позиции
Община Добричка открива процедура за възлагане на обществена поръчка за „Обследване на сградата на ЦДГ в с.Карапелит“
Община Добричка открива процедура за възлагане на обществена поръчка за „Доставка и монтаж на детски съоръжения и паркови елементи в селата Ведрина и Бранище” с две обособени позиции
Община Добричка открива процедура за възлагане на обществена поръчка за „Доставка и монтаж на детски съоръжения и паркови елементи в селата Ловчанци и Фелдфебел Дянково” с две обособени позиции
Община Добричка открива процедура за възлагане на обществена поръчка за „Доставка и монтаж на детски съоръжения и паркови елементи в селата Стефан Караджа и Паскалево” с две обособени позиции
Община Добричка открива процедура за възлагане на обществена поръчка за „Благоустрояване на парковото пространство и изграждане на детска площадка в него в селата Ведрина и Бранище” с две обособени позиции
Община Добричка открива процедура за възлагане на обществена поръчка за „Благоустрояване на част от парковото пространство и изграждане на детска площадка в него в селата Стефан Караджа и Паскалево” с две обособени позиции
Община Добричка открива процедура за възлагане на обществена поръчка за „Благоустрояване на парковото пространство и изграждане на детска площадка в него в селата Ловчанци и Фелдфебел Дянково” с две обособени позиции
Община Добричка открива процедура за възлагане на обществена поръчка за „Доставка на канцеларски материали, формуляри и извършване на бизнес-център услуги за нуждите на община Добричка за 2015 год.”
Община Добричка открива процедура за възлагане на обществена поръчка за "Избор на изпълнител за изпълнение на Дейност 4: Организиране и провеждане на обучения по ключови компетентности и Дейност 5: Обучение за работа със специфични групи граждани - уязвим
Община Добричка открива процедура за възлагане на обществена поръчка за „Доставка на преносими компютри, лазерни принтери и интерактивни дъски за детските градини на община Добричка” с три обособени позиции
Община Добричка открива процедура за възлагане на обществена поръчка за „Избор на изпълнител за дейности свързани с осигуряване на информация и публичност" По проект № М 13-22-48 / 18.08.2014 г. „Компетентна и ефективна общинска администрация - община До
Община Добричка открива процедура за възлагане на обществена поръчка за „Доставка на електроматериали и ел. резервни части за улично осветление през 2015 г.”
Община Добричка открива процедура за възлагане на обществена поръчка за „Доставка и монтаж на тренажори на открито за рехабилитация”
Община Добричка открива процедура за възлагане на обществена поръчка за „Подобряване и благоустрояване на център за социални услуги Дом за възрастни хора с деменция”
Община Добричка открива процедура за възлагане на обществена поръчка за "Доставка чрез покупка на специализиран автомобил за сметосъбиране и сметоизвозване на твърди битови отпадъци, за нуждите на община Добричка"
Община Добричка открива процедура за възлагане на обществена поръчка за избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор на строеж: “Корекция на река Суха от опашката на микроязовир "Златия 1" до 500м от язовирната стена на язовир "Одринци" - І-ви
Община Добричка открива процедура за възлагане на обществена поръчка за "Изграждане на водостоци по обособени позиции, както следва: Обособена позиция №1: Изграждане на водосток - пешеходна пасарелка в с.Славеево, община Добричка; Обособена позиция №2: И
Община Добричка открива процедура за възлагане на обществена поръчка за „Изготвяне на становище /доклад/ с предложения и изработка на инвестиционни проекти за следните два обекта по обособени позиции:ОП 1 – „Язовири „Смолница 1” и „Смолница 2” – Ремонт на
Община Добричка открива процедура за възлагане на обществена поръчка за „Доставка и монтаж на детски съоръжения и паркови елементи в селата Воднянци, Ф.Дянково и Бенковски”
Община Добричка открива процедура за възлагане на обществена поръчка за избор на изпълнител за "Корекция на река Суха от опашката на микроязовир "Златия 1" до 500м от язовирната стена на язовир "Одринци" - І-ви етап"
Община Добричка открива процедура за възлагане на обществена поръчка за „Снегопочистване и опесъчаване на пътни настилки на община Добричка за сезон 2014г.-2015г.
„Община Добричка обявява процедура за обществена поръчка чрез договаряне без обявление за изпълнението на строеж „Възстановяване на проходимостта на път DOB 3119 Батово – Прилеп, път и водосток на път DOB 3120 / от DOB 3119 (Батово – Прилеп) - х.Батово/,
Община Добричка открива процедура за възлагане на обществена поръчка за „Обследване водосток с. Ново Ботево и изготвяне проект за ремонт на водостока“
Oбщина Добричка открива процедура по договаряне без обявление за обществена поръчка за „Упражняване на авторски надзор по време на строителството на обект„Благоустрояване и рехабилитация на улици в населените места на община Добричка”
Община Добричка открива процедура за възлагане на обществена поръчка за „Водопровод - доставка на тръби от високоплътен полиетилен” с.Владимирово, с. Бдинци, с. Вратарите община Добричка
Община Добричка открива процедура за възлагане на обществена поръчка за избор на изпълнител за извършване на "Обследване на сградата на ЦДГ в с.Карапелит“
Община Добричка открива процедура за възлагане на обществена поръчка за „Доставка на компютърни конфигурации и офис техника за нуждите на общинска администрация при община Добричка”
Община Добричка открива процедура по договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет "Упражняване на авторски надзор по време на строителство на "Довеждаща инфраструктура (път, вънншно кабелно трасе и бариера с видеонаблюдение и захр
Община Добричка открива процедура за възлагане на обществена поръчка за „Почистване на микросметища в населените места на община Добричка, град Добрич”
Община Добричка открива процедура за възлагане на обществена поръчка за "Изготвяне на инвестиционни проекти за монтиране на изкуствени неравности върху републиканска пътна мрежа: - на път ІІІ- 27105 с.Козлодуйци – 2 броя в началото и края на селото; - на
Община Добричка открива процедура за възлагане на общесвена поръчка за "Благоустрояване и ремонт на общински обекти на територията на община Добричка"
Община Добричка открива процедура за възлагане на обществена поръчка за Упражняване на строителен надзор на строеж „Благоустрояване и рехабилитация на улици в населените места на община Добричка”
Община Добричка открива процедура за възлагане на обществена поръчка “Избор на изпълнител за доставка и монтаж на спортни съоръжения за спортна площадка в с.Карапелит”
Община Добричка открива процедура за възлагане на обществена поръчка “Избор на изпълнител за доставка и монтаж на спортни съоръжения за спортна площадка в с.Победа ”
Община Добричка открива процедура за възлагане на обществена поръчка за “Избор на изпълнител за доставка и монтаж на детски съоръжения и паркови елементи в парковото пространство на селата Бенковски и Плачи дол” в две обособени позиции
Община Добричка открива процедура за възлагане на обществена поръчка за избор на изпълнител за извършване на СМР „Благоустрояване на парковото пространство в селата Плачи дол и Бенковски” в две обособени позиции
Община Добричка открива процедура за възлагане на обществена поръчка за „Почистване на микросметища в населените места на община Добричка, град Добрич”
Община Добричка открива процедура за възлагане на обществена поръчка за избор на изпълнител за извършване на СМР „Строителство и реконструкция на съществуваща спортна площадка в с. Победа”
Община Добричка открива процедура за възлагане на обществена поръчка за Избор на изпълнител за извършване на СМР „Строителство и реконструкция на съществуваща спортна площадка в с. Карапелит”
Община Добричка открива процедура за възлагане на обществена поръчка за „Ремонт на общинска пътна мрежа и улици на територията на община Добричка”
Община Добричка открива процедура за възлагане на обществена поръчка за "Изготвяне на два броя инвестиционни проекти за монтиране на изпъкнали изкуствени неравности от асфалтобетон върху пътища от републиканската в следните населени места в община Добрич
Община Добричка открива процедура за възлагане на обществена поръчка за "Благоустрояване и рехабилитация на улици в населените места на община Добричка"
Община Добричка открива процедура за възлагане на обществена поръчка за „Изготвяне на инвестиционни проекти по обособени позиции, съгласно технически задания и издадени визи от Гл.архитект, както следва: Обособена позиция №1: Изграждане на пешеходна паса
Община Добричка открива процедура за възлагане на обществена поръчка за „Ремонт общински сгради в населените места на община Добричка”
Община Добричка открива процедура за възлагане на обществена поръчка за “Избор на изпълнител за доставка и монтаж на детски съоръжения и паркови елементи в парковото пространство на селата Одърци, Дончево и Смолница” в три обособени позиции
Община Добричка открива процедура за възлагане на обществена поръчка за “Избор на изпълнител за доставка и монтаж на детски съоръжения и паркови елементи в парковото пространство на селата Божурово и Стефаново” в две обособени позиции
Община Добричка открива процедура за възлагане на обществена поръчка за “Избор на изпълнител за доставка и монтаж на спортни съоръжения” за спортна площадка с.Стожер
Община Добричка открива процедура за възлагане на обществена поръчка за “Избор на изпълнител за извършване на строителен надзор върху СМР дейностите на обект „Детска площадка в с.Одърци”, „Детска площадка в с.Дончево” и „Детска площадка в с.Смолница”
Община Добричка открива процедура за възлагане на обществена поръчка за “Избор на изпълнител за извършване на строителен надзор върху СМР дейностите на обект „Детска площадка в с.Божурово” и „Детска площадка в с.Стефаново”
Община Добричка открива процедура за възлагане на обществена поръчка за избор на изпълнител за извършване на СМР „Изграждане на детски площадки и благоустрояване на парковото пространство в селата Божурово и Стефаново” в две обособени позиции
Община Добричка открива процедура за възлагане на обществена поръчка за избор на изпълнител за извършване на СМР „Изграждане на детски площадки и благоустрояване на парковото пространство в селата Дончево, Одърци и Смолница” в три обособени позиции
Община Добричка открива процедура за възлагане на обществена поръчка за“Избор на изпълнител за извършване на строителен надзор върху СМР дейностите на обект „Мултифункционална спортна площадка в с.Стожер”
Община Добричка открива процедура за възлагане на обществена поръчка за "Избор на изпълнител на СМР на спортна площадка в с.Стожер"
Община Добричка открива процедура за възлагане на обществена поръчка за определяне на изпълнител за "Строителство на довеждаща инфраструктура на регионално депо за твърди битови отпадъци Стожер",част от проект №DIR-511222-13-18
Община Добричка открива процедура за възлагане на обществена поръчка за "Доставка чрез покупка на контейнери за битови отпадъци тип „Бобър“ 1.1 м³ за нуждите на община Добричка“
Община Добричка открива процедура за възлагане на обществена поръчка за " Предоставяне на юридически услуги за нуждите на община Добричка и Добрички общински съвет. Осъществяване на процесуално представителство пред всички съдебни органи до приключване на
Община Добричка открива процедура за възлагане на обществена поръчка „Ремонт на общинска пътна мрежа и улици на територията на община Добричка,гр.Добрич”
Община Добричка открива процедура за възлагане на обществена поръчка за „Почистване на микросметища в населените места на община Добричка, град Добрич”
Община Добричка открива процедура за възлагане на обществена поръчка за "Предоставяне на далекосъобщителни услуги /фиксирани и мобилни/, на територията на на община Добричка, за дейностите финансирани от общинския бюджет"
Община Добричка открива процедура за възлагане на обществена поръчка „Изграждане, ремонт и благоустрояване на общински обекти на територията наобщина Добричка, град Добрич”
Община Добричка открива процедура за възлагане на обществена поръчка за "Изработване на задание за Общ устройствен план на община Добричка,област Добрич"
Община Добричка открива процедура за възлагане на обществена поръчка за "Строителство на довеждаща инфраструктура (път, външно кабелно трасе и бариера с видеонаблюдение и захранващ кабел)на Регионално дето за твърди битови отпадъци с.Стожер"
Община Добричка открива процедура за възлагане на обществена поръчка „Изпълнение на строителен надзор за строителство на довеждаща инфраструктура (път, външно кабелно трасе и бариера с видеонаблюдение и захранващ кабел) на Регионално депо за твърди битов
Oбщина Добричка открива процедура за възлагане на обществена поръчка за "Доставка на компютърни конфигурации и офис техника за нуждите на общинската администрация при община Добричка"
Община Добричка открива процедура за възлагане на обществена поръчка за определяне на изпълнител за „Предварителна оценка на Общински план за развитие на Община Добричка за 2014-2020 година”
Oбщина Добричка открива процедура за възлагане на обществена поръчка за определяне на изпълнител за „Детайлно енергийно обследване на сгради общинска собственост с РЗП над 1000м²”
Oбщина Добричка открива процедура за възлагане на обществена поръчка за определяне на изпълнител за "Зимно поддържане и снегопочистване на общинските пътища на община Добричка, град Добрич през зимния сезон 2013/2014 г."
Oбщина Добричка открива процедура за възлагане на обществена поръчка за определяне на изпълнител за „Доставка на цялостно обзавеждане за ЦДГ село Подслон, община Добричка”
Oбщина Добричка открива процедура за възлагане на обществена поръчка за определяне на изпълнител за „Доставка на обзавеждане за лекарски кабинети в училищата в община Добричка”
Община Добричка открива процедура за възлагане на обществена поръчка за Изработване на инвестиционен проект за: "Реконструкция на отводнителен канал с.Победа, община Добричка, град Добрич"
Община Добричка открива процедура за възлагане на обществена поръчка „Доставка на канцеларски материали, формуляри и извършване на бизнес-център услуги за нуждите на община Добричка за 2014г.”
Община Добричка открива процедура за възлагане на обществена поръчка за „Доставка на електроматериали и ел. резервни части за улично осветление през 2014 г.”
Община Добричка открива процедура за възлагане на обществена поръчка за „Избор на изпълнител за извършване на строителен надзор върху СМР дейностите на обект „Строителство и реконструкция на съществуваща спортна площадка в с.Карапелит”
Община Добричка открива процедура за възлагане на обществена поръчка за “Избор на изпълнител за извършване на строителен надзор върху СМР дейностите на обект „Благоустрояване на парково пространство в с.Плачи дол” и „Благоустрояване на парково пространств
Община Добричка открива процедура за възлагане на обществена поръчка за “Избор на изпълнител за извършване на строителен надзор върху СМР дейностите на обект „Строителство и реконструкция на съществуваща спортна площадка в с.Победа”
Община Добричка открива процедура за възлагане на обществена поръчка за „Доставка на употребявани автомобили за нуждите на Община Добричка”

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА РЕДА НА ПЛАНИРАНЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕЖДАНЕТО НА ПРОЦЕДУРИТЕ ЗА КОНТРОЛ И ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СКЛЮЧЕНИТЕ ДОГОВОРИ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И ЗА ПОДДЪРЖАНЕТО НА ПРОФИЛА НА КУПУВАЧА