Вие сте тук: Център за услуги и информация » Видове услуги в кметства и кметски наместничества »

Видове услуги в кметства и кметски наместничества

Подсекции:
1.Издаване на удостоверение за наследници
2.Издаване на удостоверение за семейно положение
3.Издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца
4.Издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки
5.Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена
6. Издаване на удостоверение за сключване на брак от български гражданин в чужбина
7.Издаване на удостоверение за снабдяване на чужд гражданин с документ за сключване на граждански брак в Република България
8.Издаване на удостоверение за сключен граждански брак – оригинал
9. Издаване на препис-извлечение от акт за смърт – за първи път
10.Издаване на удостоверение за липса на съставен акт за гражданско състояние (акт за раждане, акт за смърт)
11.Издаване на удостоверение за вписване в регистрите на населението
12.Издаване на препис от семеен регистър, воден до 1978 г.
13.Издавене на заверен препис или копие от личeн регистрационeн картон или страница от семейния регистър на населението
14.Предоставяне на данни по гражданската регистрация на държавни органи и институции
15.Припознаване на дете
16.Издаване на справки по искане на съдебни изпълнители
17.Заверка на данните на свидетели, посочени от собственика в молба-декларация до нотариуса за обстоятелствена проверка
18. Заверка на копие от документация, съхранявана в „Архив”
19. Нотариално удостоверяване на подписите на частни документи, които са едностранни актове и не подлежат на вписване
20.Нотариално удостоверяване на съдържанието на подписа и съдържанието на пълномощно по чл. 37 от Закона за задълженията и договорите
21.Нотариално удостоверяване на верността на преписи и извлечения от документи и книжа
22. Издаване на удостоверение за собственост на земеделска земя от емлячен регистър
23. Регистрация на собственици на пчели и пчелни семейства (извършва се от кметствата)
25. Регистрация на пътни превозни средства с животинска тяга
26.Издаване на удостоверение за правно ограничение