Вие сте тук: Център за услуги и информация »

Център за услуги и информация

Видове услуги по дирекцииВидове услуги в кметства и кметски наместничестваАнкетна карта за измерване удовлетвореността на потребителите на административни услуги в община ДобричкаДокументи по измерване удоволетвореността на потребителите на административни услуги в Община Добричка

РАБОТНО ВРЕМЕ НА ЦУИ

Всеки делничен ден от 8.00 до 17.00 часа без прекъсване. 
Тел: 058/600 889, вътр.105; 058/600 180

Ел.поща: ; zuig_1@dobrichka.bg ; zuig_3@dobrichka.bg

 


 

РАБОТНО ВРЕМЕ НА КМЕТСТВА И КМЕТСКИ НАМЕСТНИЧЕСТВА

Всеки делничен ден от 8.00-12.00 часа и от 13.00-17.00 часа.

 ХАРТА НА КЛИЕНТА

    Общинската администрация на община Добричка, град Добрич при осъществяване на своята дейност се ръководи от принципите на законност, откритост, достъпност, самостоятелност, отговорност, координация, гарантиране интересите на населението и администрацията. Водени от желанието да предоставим възможно най-доброто обслужване на клиентите си, както и да печелим тяхното доверие, създадохме Център за услуги и информация и Отдел местни данъци и такси с адрес гр. Добрич, ул. „Независимост" №20 и предприехме редица действия за налагане на високи стандарти в обслужването в центъра на общината и в населените места.
    Следвайки тези принципи и стандарти, предлагаме на Вашето внимание настоящата Харта на клиента, която представя пред Вас основните правила за административно обслужване в Общината.
Основните цели, които си поставяме са:

 • Да подобрим достъпа до услуги, като подробно Ви информираме за Вашите права, за това от къде и как можете да получите съответните административни услуги;
 • Постигане на високо качество на предоставените услуги, като намалим личните Ви разходи и време за получаване на услуги и осигурим добро отношение и съдействие от страна на служителите, които Ви обслужват;
 • Постигане на прозрачност и отзивчивост, като Ви осигурим възможност за комуникация с любезни и добре информирани служители по време на целия процес на административното обслужване;
 • Да Ви насърчим да изказвате мнението си за предоставяните от нас услуги.

За постигането на тези цели ние се ангажираме със следните стандарти на обслужване:

 • Да се отнасяме с внимание и уважение към гражданите, като зачитаме тяхното лично достойнство;
 • Да се отнасяме равнопоставено към клиентите при достъпа до услуги и информация, независимо от техния пол, раса, народност, етническа принадлежност, религия, образование, убеждения, възраст, семейно положение и всякакви други признаци;
 • Да сме професионалисти и компетентно и отговорно да решаваме поставяните проблеми и извършваме поисканите услуги;
 • Да отговаряме в срок на поставените въпроси, както и в срок да извършваме исканите услуги;
 • Да консултираме клиентите за всички възможности и последващи действия при извършване на услугата - цени, срокове, решения, възражения, оплаквания и други;
 • Да анализираме получената информация от обратната връзка с клиентите и да предприемаме необходимите действия за подобряване качеството на предоставяните услуги;
 • Да противодействаме на възможностите за корупция, както и на възможностите за обвинения в корупция;
 • Да предоставяме информация без абревиатури, съкращения и препратки.

В замяна, очакваме от Клиентите:

 • Да се отнасят с уважение към служителите, които ги обслужват;
 • Да бъдат внимателни и търпеливи към останалите ни клиенти;
 • Да ни предоставят информацията, която ни е необходима за изпълнение на исканата услуга, както и да ни уведомяват своевременно за настъпилите промени;
 • Да изразяват свободно своите мнения, предложения и коментари, за да подобрим качеството на услугите, които Ви предоставяме.

Вие можете да се свържете с нас и да получите информация по следните начини:

 • Като ни посетите или ни пишете на адреса на Община Добричка, град Добрич, ул."Независимост"№20;
 • На всички публично обявени телефони на Община Добричка, град Добрич, гражданите могат да бъдат консултирани и насочени за решаване на поставените проблеми;
 • Подробности за извършваните от нас административни услуги предоставяме и:
 • През Интернет на адрес:www.dobrichka.bg.На този адрес могат да се получат и заявления за услуги; 
 • В Център за услуги и информация /ЦУИ/ ул."Независимост" №20 - тел.058/ 600180 или 058/ 600889-вътр.105, като информация и услуги можете да получите всеки работен ден от 8.00 до 17.00 часа в ЦУИ, при осигури непрекъснат режим на работа с потребителите в рамките на обявеното работно време. В случаите, когато в служебните помещения има потребители на административни услуги в края на обявеното работно време, работата на ЦУИ продължава до приключване на тяхното обслужване, но не повече от два астрономични часа след обявеното работно време;
 • На електронно информационното табло във фоайето на общината;
 • Информационни каталози и брошури в Център за услуги и информация;
 • Услуги и информация за общинските дейности се предоставят и в кметствата и населените места с кметски наместници.

Ако имате оплаквания, ние искаме да знаем за това. Процедурата ни е ясна и лесно достъпна:

 • Чрез пощата и Е-поща;
 • В кутията за жалби и сигнали за корупция, разположена във фоайето на общината или лично на трето работно място в Център за услуги и информация;
 • Анкетни карти: Въвели сме Система за измерване удовлетвореността на потребителя на административните услуги. Два пъти годишно чрез анкетни карти и телефонни запитвания проучваме и измерваме удовлетвореността на потребителите на административните услуги. В края на календарната година на база изготвения отчет, набелязваме бъдещи действия като резултат от извършения анализ. Резултатите от изследването публикуваме в сайта на община Добричка;
 • Приемните дни на Кмета, Зам.кметовете и Секретаря на Община Добричка.По жалба срещу незаконни, неправилни или пораждащи съмнение за корупция действия или бездействия на служители от администрацията, се извършва проверка и се отговаря писмено в едномесечен срок. Ако не можем да отговорим в посочения срок, писмено ще уведомим жалбоподателя за причините или необходимите допълнителни действия, както и за окончателния срок за отговор.

Важно е да се знае:

 • Анонимни жалби, предложения и сигнали не се разглеждат, освен в случаите, когато поставеният проблем застрашава здравето и сигурността на гражданите;
 • Общинска администрация си запазва правото да не дава отговор на въпроси, жалби, предложения и сигнали които съдържат нецензурни изрази, немотивирани обидни изказвания, уронващи престижа на институцията; 
 • Общинска администрация няма право да дава отговор на въпроси, свързани със защита на личните данни и класифицираната информация; 
 • Настоящата Харта на клиента е утвърдена със Заповед № 148 от 20.02.2007 год. и изменена със Заповед № 758/16.10.2008 г.