Вие сте тук: Профил на купувача » Община Добричка открива процедура за възлагане на обществена поръчка за "Доставка чрез покупка на контейнери за битови отпадъци тип „Бобър“ 1.1 м³ за нуждите на община Добричка“ »

Община Добричка открива процедура за възлагане на обществена поръчка за "Доставка чрез покупка на контейнери за битови отпадъци тип „Бобър“ 1.1 м³ за нуждите на община Добричка“

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ПРИЛОЖЕНИЕ