• № O-17082015-315 Дата и час на публикуване: 17.08.2015 9:39

  Информация за датата, основанието и размера на всяко извършено плащане по договорите за обществени поръчки и по договорите за подизпълнение, включително за авансовите плащания

  Информация за извършено плащане по договор.

  Към: „Почистване на речни легла, отводнителни канали и дерета в населените места на община Добричка”

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • № O-14082015-153 Дата и час на публикуване: 14.08.2015 16:28

  Обществена поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

  „Изработване на изменение на Подробен устройствен план - план за регулация (ПУП-ПР) за „Отводнителен канал през кв.3, кв.18 и кв.8 по регулационния план на с.Батово“, на Подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) за „Отводнителен канал от водосток между о.т.55 и о.т.68 по плана на с.Батово, през поземлени имоти в землището на с.Батово до река Батовска“ и на инвестиционен проект за „Отводнителен канал през село Батово до река Батовска и водосток на път DOB 3119 (Батово-Прилеп)”

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • № O-13082015-314 Дата и час на публикуване: 13.08.2015 15:25

  Информация за датата, основанието и размера на всяко извършено плащане по договорите за обществени поръчки и по договорите за подизпълнение, включително за авансовите плащания

  Информация за извършени плащания по договор за почистване на микросметища в населените места на община Добричка

  Към: Почистване на микросметища в населените места от община Добричка

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • № O-10082015-313 Дата и час на публикуване: 10.08.2015 15:10

  Информация за датата, основанието и размера на всяко извършено плащане по договорите за обществени поръчки и по договорите за подизпълнение, включително за авансовите плащания

  Информация за извършени плащания по договор

  Към: Почистване на микросметища в населените места от община Добричка

  ВИЖ ПОДРОБНО