• № O-09072019-286 Дата и час на публикуване: 09.07.2019 9:00

  Обществена поръчка: ПРЯКО ДОГОВАРЯНЕ

  Извършване на СМР за обект: Модернизиране на туристическата инфраструктура на Народно читалище "Нов живот - 1941" в село Черна

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • № O-08072019-285 Дата и час на публикуване: 08.07.2019 14:03

  Обществена поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

  Извършване на специализиран превоз на деца и ученици в задължително предучилищно и училищно образование от Община Добричка

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • № O-08072019-1042 Дата и час на публикуване: 08.07.2019 13:09

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • № O-05072019-282 Дата и час на публикуване: 05.07.2019 18:12

  Обществена поръчка: ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО ЧЛ.20, АЛ.3 ОТ ЗОП

  строителство на обект: „Преустройство на съществуваща сграда в двора на Дом за пълнолетни лица с деменция /ДПЛД/ с. Опанец в Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с деменция/ЦНСТПЛД/“

  ВИЖ ПОДРОБНО