• № O-05072019-281 Дата и час на публикуване: 05.07.2019 16:45

  Обществена поръчка: ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО ЧЛ.20, АЛ.3 ОТ ЗОП

  Строителен надзор на обект: Преустройство на съществуваща сграда в двора на Дом за пълнолетни лица с деменция в с. Опанец в Център за настаняване от семеен тип на пълнолетни лица с деменция

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • № O-05072019-284 Дата и час на публикуване: 05.07.2019 16:35

  Обществена поръчка: СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА

  Организиране и провеждане на професионално обучение на регистрирани в ДБТ безработни лица по специалност „Здравни грижи”, с код по СППОО: 7230201, за придобиване на втора квалификационна степен – част от професия“,

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • № O-01072019-1039 Дата и час на публикуване: 01.07.2019 15:09

  Протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тях

  Протокол по чл. 192, ал. 4 от ЗОП

  Към: Покана по чл. 191, ал. 1, т. 2 от ЗОП за „Упражняване на авторски надзор по време на строителство на участък от път DOB 1108 и ремонт на улици на територията на община Добричка“

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • № O-01072019-280 Дата и час на публикуване: 01.07.2019 14:50

  Обществена поръчка: ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

  „Ремонт на улици на територията на община Добричка”

  ВИЖ ПОДРОБНО