Сортирай по:
Последна активност
Дата и час на публикуване
Азбучен ред
 • Хронология № O-24092019-298 Дата и час на публикуване: 24.09.2019 16:35

  ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

  “Избор на изпълнител за извършване на строително - монтажни работи във връзка с изпълнението на проект с работно заглавие: "Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа на територията на община Добричка” по три обособени позиции:

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • Хронология № O-17092019-297 Дата и час на публикуване: 17.09.2019 16:05

  СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА

  Доставка на оборудване - скенер и преносими компютри за нуждите на проект № BG05M9OP001-2.040-0059-C01 "Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Добричка"

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • Хронология № O-23082019-295 Дата и час на публикуване: 23.08.2019 16:15

  ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО ЧЛ.20, АЛ.3 ОТ ЗОП

  Почистване на дерета, канали и речни корите в община Добричка

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • № O-03102019-294 Дата и час на публикуване: 03.10.2019 11:25

  ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

  „Упражняване на строителен надзор по време на строителните дейности, във връзка с изпълнението на строително – монтажни работи на проект с работно заглавие: "Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа на територията на община Добричка“

  ВИЖ ПОДРОБНО