Хронология № O-08082017-212 Дата и час на публикуване: 08.08.2017 16:54

Обществена поръчка: ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО ЧЛ.20, АЛ.3 ОТ ЗОП

„ЗАКУПУВАНЕ НА МЕТАЛНИ КОНТЕЙНЕРИ ТИП „БОБЪР“ 1.1. М3, КОНТЕЙНЕРИ ЗА БИОРАЗГРАДИМИ ОТПАДЪЦИ И КОМПОСТЕРИ ЗА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА НА ОБЩИНА ДОБРИЧКА”

Хронология