№ по ред

ИМЕ

ДЛЪЖНОСТ

Вх. № и дата на подаване на декларация

по чл.35, ал.1, т.1

по чл.35, ал.1, т.2

по чл.35, ал.1, т.3

по чл.35, ал.1, т.4

1

СТАНИМИР АТАНАСОВ

Главен експерт ОМП, управление при кризи

1-Н /21.05.2018 г.

 Декларация

1/21.05.2018 г.

 Декларация

 

 

2

СОНЯ ГЕОРГИЕВА

секретар

2-Н /23.05.2018 г.

 Декларация

2/23.05.2018 г.

 Декларация

 

 

3

АНТОНИЯ АТАНАСОВА - ИЛИЕВА

Главен експерт "Селско стопанство,туризъм,търговия и услуги"

3-Н/25.05.2018 г.

 Декларация

3/25.05.2018 г.

 Декларация

 

 

4

НЕЛИ ДИМИТРОВА

Главен експерт "Човешки ресурси"

4-Н/29.05.2018 г.

 Декларация

4/29.05.2018 г.

 Декларация

 

 

5

ЖУЛИЕТА ГЕОРГИЕВА

 

Началник отдел МДТ

5-Н/29.05.2018 г.

 Декларация

5/29.05.2018 г.

 Декларация

 

 

6

АНТОАНЕТА ВАСИЛЕВА

Главен експерт ГРАО

 

6-Н/29.05.2018 г.

 Декларация

6/29.05.2018 г.

 Декларация

 

 

7

ПАВЛИНА  КОЗАРЕВА-БАЛЧЕВА

Старши специалист - счетоводител

7-Н/30.05.2018 г.

 Декларация

7/30.05.2018 г.

 Декларация

 

 

8

 

РОСИЦА ГЕОРГИЕВА

Старши специалист - счетоводител

8-Н/04.06.2018 г. 

 Декларация

8/04.06.2018 г.

 Декларация

 

 

9

 

АНГЕЛ МИНЧЕВ

Младши експерт ДТ

9-Н/04.06.2018 г.

 Декларация

9/04.06.2018 г.

 Декларация

 

 

10

 

НЕДЯЛКА ИВАНОВА

Старши специалист –счетоводител касиер

10-Н/04.06.2018 г.

 Декларация

10/04.06.2018 г.

 Декларация

 

 

11

ГЕОРГИ АТАНАСОВ

 

Кметски наместник с. Ново Ботево

11-Н/04.06.2018 г.

 Декларация

11/04.06.2018 г.

 Декларация

 

 

12

 

ГЕОРГИ ДИМОВ

Кметски наместник с. Крагулево

12-Н/05.06.2018 г.

 Декларация

12/05.06.2018 г.

 Декларация

 

 

13

ИВАНКА ПАУНОВА

 

Кметски наместник с. Попгригорово

13-Н/05.06.2018 г.

 Декларация

13/05.06.2018 г.

 Декларация

 

 

 

№ по ред

ИМЕ

ДЛЪЖНОСТ

Вх. № и дата на подаване на декларация

по чл.35, ал.1, т.1

по чл.35, ал.1, т.2

по чл.35, ал.1, т.3

по чл.35, ал.1, т.4

 

14

ТЕОДОРА ИВАНОВА

Кметски наместник с. Приморци

14-Н/05.06.2018 г.   Декларация

14/05.06.2018 г.

 Декларация

 

 

 

15

СТЕФКО ИВАНОВ

Кметски наместник с. Пчелник

15-Н/05.06.2018 г.

 Декларация

15/05.06.2018 г.

 Декларация

 

 

 

16

ЕМИЛИЯ АТАНАСОВА

Старши експерт стр-тво и контрол по стро-вото

16-Н/05.06.2018 г.

 Декларация

16/05.06.2018 г.

 Декларация

 

 

17

 

ЖЕНИ ГАНЧЕВА

Старши специалист счетоводител

17-Н/05.06.2018 г.

 Декларация

17/05.06.2018 г.

 Декларация

 

 

18

 

ДЕТЕЛИНА ИВАНОВА

Главен експерт ЕУП

18-Н/06.06.2018 г.

 Декларация

18/06.06.2018 г.

 Декларация

 

 

19

 

ГЮЛХАН МУСА ВЕЙСЕЛ

Главен експерт ЕРУП

19-Н/06.06.2018 г.

 Декларация

19/06.06.2018 г.

 Декларация

 

 

20

 

МИЛЕНКА ВЛАХОВА

Кметски наместник с. Бдинци

20-Н/06.06.2018 г.

 Декларация

20/06.06.2018 г.

 Декларация

 

 

 

21

ЙОРДАН ЙОРДАНОВ

Кметски наместник с. Орлова могила

21-Н/06.06.2018 г.

 Декларация

21/06.06.2018 г.

 Декларация

 

 

22

 

ИВАНКА ИВАНОВА

Кметски наместник с. Врачанци

22-Н/06.06.2018 г.

 Декларация

22/06.06.2018 г.

 Декларация

 

 

23

 

ИВАНЧО ЕНЧЕВ

Кметски наместник с. Дебрене

23-Н/06.06.2018 г.

 Декларация

23/06.06.2018 г.

 Декларация

 

 

24

 

ИВАЙЛО ЙОРДАНОВ

Главен експерт ОС

24-Н/06.06.2018 г.

 Декларация

24/06.06.2018 г.

 Декларация

 

 

25

 

ВИЛИЯНА ТОНЧЕВА

Младши експерт ОбС

25-Н/06.06.2018 г.

 Декларация

25/06.06.2018 г.

 Декларация

 

 

26

 

КРИСТИНА КОСТОВА-ХЮСЕИН

юрисконсулт

26-Н/06.06.2018 г.

 Декларация

26/06.06.2018 г.

 Декларация

 

 

27

 

НАТАЛИЯ КОЕВА

Главен експерт ДТ

27-Н/06.06.2018 г.

 Декларация

27/06.06.2018 г.

 Декларация

 

 

28

 

РУМЯНА ИВАНОВА

Директор АПИОТУС

28-Н/06.06.2018 г.

 Декларация

28/06.06.2018 г.

 Декларация

 

 

29

 

ДЕЯНА ХРИСТОВА

Ст. специалист кадастър и регулация

29-Н/06.06.2018 г.

 Декларация

29/06.06.2018 г.

 Декларация

 

 

 

№ по ред

ИМЕ

ДЛЪЖНОСТ

Вх. № и дата на подаване на декларация

по чл.35, ал.1, т.1

по чл.35, ал.1, т.2

по чл.35, ал.1, т.3

по чл.35, ал.1, т.4

30

 

РОСИЦА ВЕЛИКОВА

Главен експерт ГРАО

30-Н/06.06.2018 г.

 Декларация

30/06.06.2018 г.

 Декларация

 

 

31

 

БОЖИДАР ДИМИТРОВ

Ст. специалист кадастър и регулация

31-Н/06.06.2018 г.

 Декларация

31/06.06.2018 г.

 Декларация

 

 

32

 

ВАЛЕНТИНА КОЛЕВА

Старши специалист ОС

32-Н/06.06.2018 г.

 Декларация

32/06.06.2018 г.

 Декларация

 

 

33

 

ХРИСТИНА ИВАНОВА

Старши специалист счетоводител ДТ

33-Н/06.06.2018 г.

 Декларация

33/06.06.2018 г.

 Декларация

 

 

34

 

АТАНАС ПАНГАРОВ

Главен експерт СТИ

34-Н/06.06.2018 г.

 Декларация

34/06.06.2018 г.

 Декларация

 

 

35

 

КРАСИМИРА БОЯДЖИЕВА

Ст. специалист кадастър и регулация

35-Н/06.06.2018 г.

 Декларация

35/06.06.2018 г.

 Декларация

 

 

36

 

РАДКА ИВАНОВА

Главен експерт ДТ

36-Н/06.06.2018 г.

 Декларация

36/06.06.2018 г.

 Декларация

 

 

37

 

НЕДЯЛКА КОСТАДИНОВА

Старши специалист  стр. техн.

37-Н/06.06.2018 г.

 Декларация

37/06.06.2018 г.

 Декларация

 

 

38

 

ДАНИЕЛА ТОДОРОВА

Началник отдел ЕППИП

38-Н/06.06.2018 г.

 Декларация

38/06.06.2018 г.

 Декларация

 

 

39

 

ТИХОМИР КОЛЕВ

Кметски наместник с. М. Смолница

39-Н/07.06.2018 г.

 Декларация

39/07.06.2018 г.

 Декларация

 

 

40

 

ГАЛИНА КОСТАДИНОВА

Кметски наместник с. Златия

40-Н/07.06.2018 г.

 Декларация

40/07.06.2018 г.

 Декларация

 

 

41

 

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ

Кметски наместник с. Вратарите

41-Н/07.06.2018 г.

 Декларация

41/07.06.2018 г.

 Декларация

 

 

42

 

ГЕОРГИ ВЕЛИКОВ

Кметски наместник с. П.Иваново

42-Н/07.06.2018 г.

 Декларация

42/07.06.2018 г.

 Декларация

 

 

43

 

ХИМЧО ХИМЧЕВ

Кметски наместник с. Добрево

43-Н/07.06.2018 г.

 Декларация

43/07.06.2018 г.

 Декларация

 

 

44

 

ЕРДИНЧ МЕХМЕДОВ

Кметски наместник с. Соколник

44-Н/07.06.2018 г.

 Декларация

44/07.06.2018 г.

 Декларация

 

 

45

 

ДАНИЕЛА ДИМИТРОВА

Кметски наместник с. Г. Колево

45-Н/07.06.2018 г.

 Декларация

45/07.06.2018 г.

 Декларация

 

 

46

 

ЙОРДАН ЙОРДАНОВ

Кметски наместник с. Миладиновци

46-Н/07.06.2018 г.

 Декларация

46/07.06.2018 г.

 Декларация

 

 

47

 

ГЕРГАНА ТОДОРОВА

Младши експерт ЦУИ

47-Н/07.06.2018 г.

 Декларация

47/07.06.2018 г.

 Декларация

 

 

 

№ по ред

ИМЕ

ДЛЪЖНОСТ

Вх. № и дата на подаване на декларация

по чл.35, ал.1, т.1

по чл.35, ал.1, т.2

по чл.35, ал.1, т.3

по чл.35, ал.1, т.4

48

 

ДИМИТРИЧКА ДИАМАНДИЕВА

Социален работник

48-Н/07.06.2018 г.

 Декларация

48/07.06.2018 г.

 Декларация

 

 

49

 

ЕЛИ ДАСКАЛОВА

Главен специалист стр. техн.

49-Н/07.06.2018 г.

 Декларация

49/07.06.2018 г.

 Декларация

 

 

50

 

ДИМИТРИЧКА ПЕТКОВА

Социален работник

50-Н/07.06.2018 г.

 Декларация

50/07.06.2018 г.

 Декларация

 

 

51

 

ДИАНА ГОСПОДИНОВА

Младши експерт ЦУИ

51-Н/07.06.2018 г.

 Декларация

51/07.06.2018 г.

 Декларация

 

 

52

 

НАТАША ВЕНЕВА

Началник отдел ХД

52-Н/07.06.2018 г.

 Декларация

52/07.06.2018 г.

 Декларация

 

 

53

 

ДОБРИНКА ПЕТРОВА

Старши експерт канцелария и вр. с общ.

53-Н/07.06.2018 г.

 Декларация

53/07.06.2018 г.

 Декларация

 

 

54

 

ИВЕЛИНА ТАЧЕВА

Младши експерт ЦУИ

54-Н/07.06.2018 г.

 Декларация

54/07.06.2018 г.

 Декларация

 

 

55

 

ПЕПА КИРЧЕВА

Началник отдел СУ

55-Н/07.06.2018 г.

 Декларация

55/07.06.2018 г.

 Декларация

 

 

56

 

ВАНЯ ЯНЕВСКА

Ст. специалист архив

56-Н/07.06.2018 г.

 Декларация

56/07.06.2018 г.

 Декларация

 

 

57

 

ЕЛЕНА ДРУМЕВА

Старши експерт ОСИ

57-Н/07.06.2018 г.

 Декларация

57/07.06.2018 г.

 Декларация

 

 

58

 

ДИЯНА КОЙЧЕВА

Главен специалист счетоводител

58-Н/07.06.2018 г.

 Декларация

58/07.06.2018 г.

 Декларация

 

 

59

 

ПЕНКА ГЕОРГИЕВА

Старши експерт ДТ

59-Н/07.06.2018 г.

 Декларация

59/07.06.2018 г.

 Декларация

 

 

60

 

МАРИЕТА ПРОДАНОВА

Старши специалист счетоводител

60-Н/07.06.2018 г.

 Декларация

60/07.06.2018 г.

 Декларация

 

 

61

 

АЛИНА ДЯКОВА

Старши специалист счетоводител

61-Н/07.06.2018 г.

 Декларация

61/07.06.2018 г.

 Декларация

 

 

62

 

ЙОРДАНКА ДОНЕВА

Старши специалист ОС

62-Н/07.06.2018 г.

 Декларация

62/07.06.2018 г.

 Декларация

 

 

63

 

ТЕОДОРА ВАСИЛЕВА

Главен експерт екология и ООС

63-Н/07.06.2018 г.

 Декларация

63/07.06.2018 г.

 Декларация

 

 

64

 

МАРИЯНА СТАНЕВА

Главен експерт ОКМД и секретар

64-Н/07.06.2018 г.

 Декларация

64/07.06.2018 г.

 Декларация

 

 

 

№ по ред

ИМЕ

ДЛЪЖНОСТ

Вх. № и дата на подаване на декларация

по чл.35, ал.1, т.1

по чл.35, ал.1, т.2

по чл.35, ал.1, т.3

по чл.35, ал.1, т.4

 

65

ЕЛИ ПЕТРОВА

Директор ХДЕПП

65-Н/07.06.2018 г.

 Декларация

65/07.06.2018 г.

 Декларация

 

 

66

 

СЕЗА АХМЕД-ШЕРИФ

Главен експерт ТЗЕВБУТ

66-Н/07.06.2018 г.

 Декларация

66/07.06.2018 г.

 Декларация

 

 

67

 

ЯНКА КОЛЕВА

Кметски наместник с. П.Гешаново

67-Н/08.06.2018 г.

 Декларация

67/08.06.2018 г.

 Декларация

 

 

68

 

ХРИСТО БЪЧВАРОВ

Кметски наместник с. Прилеп

68-Н/08.06.2018 г.

 Декларация

68/08.06.2018 г.

 Декларация

 

 

69

 

СНЕЖАНКА СИМЕОНОВА

Кметски наместник с. Медвово

69-Н/08.06.2018 г.

 Декларация

69/08.06.2018 г.

 Декларация

 

 

70

 

ГЕОРГИ КОСТАДИНОВ

Оперативен дежурен

70-Н/08.06.2018 г.

 Декларация

70/08.06.2018 г.

 Декларация

 

 

71

 

РОСИЦА ТОДОРОВА

Старши вътрешен одитор

71-Н/08.06.2018 г.

 Декларация

71/08.06.2018 г.

 Декларация

 

 

72

 

ГИНЬО ГИНЕВ

Оперативен дежурен

72-Н/08.06.2018 г.

 Декларация

72/08.06.2018 г.

 Декларация

 

 

73

 

ЙОАННА ПЕНЕВА

Началник отдел и гл. счетоводител

73-Н/08.06.2018 г.

 Декларация

73/08.06.2018 г.

 Декларация

 

 

74

 

АЛЕКСАНДЪР АЛЕКСАНДРОВ

Оперативен дежурен

74-Н/08.06.2018 г.

 Декларация

74/08.06.2018 г.

 Декларация

 

 

75

 

ПЕТЯ СЛАВОВА

Главен експерт бюджет и ТРЗ

75-Н/08.06.2018 г.

 Декларация

75/08.06.2018 г.

 Декларация

 

 

76

 

ЖЕНЯ ЯНАКИЕВА

Главен експерт ОбС

76-Н/08.06.2018 г.

 Декларация

76/08.06.2018 г.

 Декларация

 

 

77

 

ТАНЯ ВАСИЛЕВА

Директор УТСОСПООС

77-Н/08.06.2018 г.

 Декларация

77/08.06.2018 г.

 Декларация

 

 

78

 

ДАНИЕЛА НИКОЛАЕВА

Ръководител звено вътр. одит

78-Н/08.06.2018 г.

 Декларация

78/08.06.2018 г.

 Декларация

 

 

79

 

ВЕСЕЛКА ПЕТРОВА

Директор ФСД

79-Н/08.06.2018 г.

 Декларация

79/08.06.2018 г.

 Декларация

 

 

80

 

ЕВЕЛИНА ДИМИТРОВА

Директор ДПЛД

80-Н/08.06.2018 г.

 Декларация

80/08.06.2018 г.

 Декларация

 

 

81

 

МИРКА ГЕОРГИЕВА

Социален работник

81-Н/08.06.2018 г.

 Декларация

81/08.06.2018 г.

 Декларация

 

 

82

 

СНЕЖАНА ДОБРЕВА

Старши специалист ревизор ВВК

82-Н/08.06.2018 г.

 Декларация

82/08.06.2018 г.

 Декларация

 

 

83

 

ПЕТЪР ПЕТРОВ

Старши експерт ОПК

83-Н/08.06.2018 г.

 Декларация

83/08.06.2018 г.

 Декларация

 

 

84

 

ХРИСТО ПЕТКОВ

Оперативен дежурен

84-Н/08.06.2018 г.

 Декларация

84/08.06.2018 г.

 Декларация

 

 

85

 

СИЛВИЯ СИМЕОНОВА

Старши специалист стр. техн. и незл стр.

85-Н/11.06.2018 г.

 Декларация

85/11.06.2018 г.

 Декларация

 

 

86

 

ИРЕНА МАРИНОВА

Началник отдел БФК

86-Н/06.08.2018 г.

 Декларация

86/06.08.2018 г. 

 Декларация

 

 

87

 

СТАНИСЛАВА ЖЕЛКОВА

Старши специалист счетоводител ДТ

87-Н/07.09.2018 г.

 Декларация

87/07.09.2018 г.

 Декларация

 

 

88

 

ДИАНА МИХАЙЛОВА

Младши експерт ОВОС

88-Н/17.09.2018 г.

 Декларация

88/17.09.2018 г.

 Декларация

 

 

89

 

ВАСИЛ КРАЛЕВ

Младши експерт ИОТ

89-Н/18.09.2018 г.

 Декларация

89/18.09.2018 г.

 Декларация

 

 

90

 

РОСИЦА ВАСИЛЕВА

Младши експерт ИОЕУ

90-Н/12.11.2018 г.

 Декларация

90/12.11.2018 г.

 Декларация

 

 

 

91

КАЛИН КАЛИНОВ

Младши експерт ВХЕСИ

91-Н/21.11.2018 г.

 Декларация

91/21.11.2018 г.

 Декларация

 

 

92

 

ТОДОРКА КОЛЕВА

Старши експерт ЛБД

92-Н/28.11.2018 г.

 Декларация

92/28.11.2018 г.

 Декларация

 

 

 

93

АКСЕЛ ИСМАИЛ

Главен експерт

93-Н/28.11.2018 г.

 Декларация

93/28.11.2018 г.

 Декларация

 

 

94

 

ВАСИЛКА МИХАЛЕВА

Директор ДГ с.  Черна

94-Н/04.12.2018 г.

 Декларация

94/04.12.2018 г.

 Декларация

 

 

95

 

ЦВЕТАНКА ДИМОВА

Директор ДГ с. Паскалево

95-Н/05.12.2018 г.

 Декларация

95/05.12.2018 г.

 Декларация

 

 

96

 

МИЛЕНА ДИМИТРОВА

Директор ДГ с. Батово

96-Н/05.12.2018 г.

 Декларация

96/05.12.2018 г.

 Декларация

 

 

97

 

МАЯ ГЕОРГИЕВА

Директор ДГ с. Подслон

97-Н/05.12.2018 г.

 Декларация

97/05.12.2018 г.

 Декларация

 

 

98

 

МАРЧЕЛА ИВАНОВА

Директор ДГ с. Карапелит

98-Н/05.12.2018 г.

 Декларация

98/05.12.2018 г.

 Декларация

 

 

99

 

СВЕТЛАНА ИВАНОВА

Директор ДГ с. Сливенци

99-Н/05.12.2018 г.

 Декларация

99/05.12.2018 г.

 Декларация

 

 

100

 

ЕЛЕНА ВЕЛКОВА

Директор ДГ с. Воднянци

100-Н/05.12.2018 г.

 Декларация

100/05.12.2018 г.

 Декларация

 

 

 

№ по ред

ИМЕ

ДЛЪЖНОСТ

Вх. № и дата на подаване на декларация

по чл.35, ал.1, т.1

по чл.35, ал.1, т.2

по чл.35, ал.1, т.3

по чл.35, ал.1, т.4

 

101

МАРИЯНА ПЕНЕВА

Директор ДГ с. Пчелино

101-Н/06.12.2018 г.

 Декларация

101/06.12.2018 г.

 Декларация

 

 

 

102

ГАЛИНА ГАШКОВА

Директор ДГ с. Лясково

102-Н/06.12.2018 г.

 Декларация

102/06.12.2018 г.

 Декларация

 

 

 

103

ПАВЛИНКА КОВАЧЕВА

Директор ДГ с. Бранище

103-Н/06.12.2018 г.

 Декларация

103/06.12.2018 г.

 Декларация

 

 

 

104

ГАЛИНА АНДОНОВА

Директор ДГ с. Одърци

104-Н/06.12.2018 г.

 Декларация

104/06.12.2018 г.

 Декларация

 

 

 

105

ВИОЛЕТА КИРОВА

Директор ДГ с. Котленци

105-Н/06.12.2018 г.

 Декларация

105/06.12.2018 г.

 Декларация

 

 

 

106

ТЕОДОРА ПЕТРОВА

Директор ДГ с. Дончево

106-Н/06.12.2018 г.

 Декларация

106/06.12.2018 г.

 Декларация

 

 

 

107

ПЕНКА МАНЕВА

Директор ДГ с. Победа

107-Н/06.12.2018 г.

 Декларация

107/06.12.2018 г.

 Декларация

 

 

 

108

НУРШЕН НУРИ

Директор ДГ с. Ф. Дянково

108-Н/06.12.2018 г.

 Декларация

108/06.12.2018 г.

 Декларация

 

 

 

109

ВЕНЕТА ДОБРЕВА

Директор ДГ с. Алцек

109-Н/06.12.2018 г.

 Декларация

109/06.12.2018 г.

 Декларация

 

 

 

110

НАЗИЛЕ АМДИ

Директор ДГ с. Бенковски

110-Н/06.12.2018 г.

 Декларация

110/06.12.2018 г.

 Декларация

 

 

 

111

РАДКА ПЕНЕВА

Директор ДГ с. Стефаново

111-Н/06.12.2018 г.

 Декларация

111/06.12.2018 г.

 Декларация

 

 

 

112

ЕЛИСАВЕТА МАРИНОВА

Директор ДГ с. Царевец

112-Н/06.12.2018 г.

 Декларация

112/06.12.2018 г.

 Декларация

 

 

 

113

ГЪЛАБИНА КОСТОВА

Директор ДГ с. Житница

113-Н/06.12.2018 г.

 Декларация

113/06.12.2018 г.

 Декларация

 

 

 

114

СВЕТЛАНА СЪБЕВА

Директор ДГ с. Ловчанци

114-Н/07.12.2018 г.

 Декларация

114/07.12.2018 г.

 Декларация

 

 

 

115

ГЮЛСЕРЕН ФEИМ

Директор ДГ с. Овчарово

115-Н/07.12.2018 г.

 Декларация

115/07.12.2018 г.

 Декларация

 

 

 

116

ДИМИТРИЧКА ДОБРЕВА

Директор ДГ с. Божурово

116-Н/07.12.2018 г.

 Декларация

116/07.12.2018 г.

 Декларация

 

 

 

117

МАРИЯНА КОСТОВА

Директор ДГ с. Плачи дол

117-Н/08.12.2018 г.

 Декларация

117/08.12.2018 г.

 Декларация

 

 

 

118

ДИМКА ПЕТРОВА

Директор ДГ с. Владимирово

118-Н/09.12.2018 г.

 Декларация

118/09.12.2018 г.

 Декларация

 

 

 

№ по ред

ИМЕ

ДЛЪЖНОСТ

Вх. № и дата на подаване на декларация

по чл.35, ал.1, т.1

по чл.35, ал.1, т.2

по чл.35, ал.1, т.3

по чл.35, ал.1, т.4

 

119

ИВАНКА КОЛЕВА

Директор ДГ с. Долина

119-Н/10.12.2018 г.

 Декларация

119/10.12.2018 г.

 Декларация

 

 

 

120

АННА ПЕТРОВА

Директор ДГ с. Ведрина

120-Н/10.12.2018 г.

 Декларация

120/10.12.2018 г.

 Декларация

 

 

 

121

ЙОРДАНКА АТАНАСОВА

Директор ДГ с.Смолница

121-Н/12.12.2018 г.

 Декларация

121/12.12.2018 г.

 Декларация

 

 

 

122

ДОНКА СТОЙКОВА

Директор ДГ с.Стожер

122-Н/09.01.2019 г.

 Декларация

122/09.01.2019 г.

 Декларация

 

 

 

123

ЙОРДАН ЙОРДАНОВ

Старши специалист транспорт, смет….

123-Н/10.01.2019 г.

 Декларация

123/10.01.2019 г.

 Декларация

 

 

 

124

МАРИЯНА ДОБРЕВА

Директор ДГ  с.Ст.Караджа

124-Н/17.01.2019 г.

 Декларация

124/17.01.2019 г.

 Декларация

 

 

 

125

СТАНКА ХРИСТОВА

Ст.специалист Кадастър и регулация

125-Н/29.01.2019 г.

 Декларация

125/29.01.2019 г.

 Декларация

 

 

 

126

ЖУЛИЕТА БОРИСОВА

Младши експерт МДТ

126-Н/15.02.2019 г.

 Декларация

126/15.02.2019 г.

 Декларация

 

 

 

127

СВЕТЛА КОЛЕВА

Младши експерт

249-Н/14.05.2019 г.

 Декларация

239/14.05.2019 г.

 Декларация

 

 

 

128

МАРИЯНА БАЛЕВА

Директор с група в ДГ с. Черна

247-H/07.06.2019 г.

 Декларация

247/07.06.2019 г.

 Декларация

 

 

 

129

АНКА ДОБРЕВА

Директор с група в ДГ с. Победа

248-H/10.06.2019 г.

 Декларация

248/10.06.2019 г.

 Декларация

 

 

 

130

ИВАНКА ИВАНОВА

Кметски наместник с. Врачанци

245-H/22.05.2019 г.

 Декларация

245/22.05.2019 г.

 Декларация

 

 

 

131

ИВАН СМОКОВ

Оперативен дежурен

251-Н/27.06.2019 г.

Декларация

251/09.07.2019 г.

Декларация

 

 

 

132

ВЕСЕЛА ИВАНОВА

Строителен т-к и незаконно строителство

252-Н/18.06.2019 г.

Декларация

252/16.07.2019 г.

Декларация

 

 

 

133

АЙСЕЛ ХАЛИЛ 

Директор

 

253/24.09.2019г.

Декларация

 

 

 

134

МАРИЙКА МИЛАНОВА

Главен специалист

 

254/24.09.2019г.

Декларация

 

 

 

135

ИВАН КОВАЧЕВ

Старши специалист

255-H/06.11.2019г.

Декларация

255/06.11.2019г.

Декларация

 

 

136 ЦВЕТАНКА ИВАНОВА Кметски наместник с.Котленци

258-Н/19.12.2019г.

Деларация

258/19.12.2019г.

Декларация

   
137 ЙОРДАН СТОЕВ Кметски наместник с.П.Минково

259-Н/19.12.2019г.

Декларация

259/19.12.2019г.

Декларация

   
138 ГЕОРГИ АТАНАСОВ Кметски наместник с.Опанец

260-Н/20.12.2019г.

Декларация

260/20.12.2019г.

Декларация

   
139 НАТАЛИЯ ЧЕРНЕВА-ПЕТКОВА Кметски наместник с.Долина

261-Н/20.12.2019г.

Декларация

261/20.12.2019г.

Декларация

   
140 АНТОАНЕТА ВАСИЛЕВА Секретар

262-Н/22.11.2019г.

Декларация

262/20.12.2019г.

Декларация

   
141 ЖИВКО СТОЯНОВ Кметски наместник с.Владимирово

263-Н/23.12.2019г.

Декларация

263/23.12.2019г.

Декларцаия

   
142 РУМЯНА ИВАНОВА Зам.-кмет

265-Н/23.12.2019г.

Декларация

     
143 ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ Кметски наместник  с.П.Свещарово

267-Н/06.01.2020г.

Декларация

267/06.01.2020г.

Декларация

   
144 АТАНАС АТАНАСОВ Кметски наместник с.Одринци

268-Н/15.01.2020г.

Декларация

268/27.01.2020г.

Декларация

   
145 ТАНЯ БОРИСОВА Главен експерт

269-Н/10.12.2019г.

Декларация

269/10.12.2019г.

Декларация

   
146 ИВАНКА КОСТОВА Кметски наместни с.Росеново

270-Н/28.01.2020г.

Декларация

270/28.01.2020г.

Декларация

   
147 ВЕСЕЛИН МУТАФОВ Кметски наместник с.Богдан

271-Н/02.01.2020г.

Декларация

271/30.01.2020г.

Декларация

   
148 ИЛЧО ПАСЕВ Кметски наместни с.П.Гешаново

272-Н/30.01.2020г.

Декларация

     
149 СЪБКА ПАНАЙОТОВА Директор детска градина с.Царевец

273-Н/03.02.2020г.

Декларация

     
150 АТАНАС АТАНАСОВ Зам.-кмет

274-Н/02.01.2020г.

Декларация

     
151 КРАСИМИРА НИКОЛОВА Главен експерт

275-Н/05.02.2020г.

Декларация

275/14.02.2020г.

Декларация

   
152 АНТОН ГЕОРГИЕВ Главен експерт 276-Н/02.03.2020г. Декларация 276/02.03.2020г. Декларация    
153 ТОДОР НИКОЛОВ Кметски наместник

277-Н/04.03.2020г. Декларация

277/04.03.2020г. Декларация

   
154 ИВАН ПЕЙЧЕВ Зам.-кмет 278-Н/04.03.2020г. Декларация      
155 ПАВЕЛ КОСТАДИНОВ Кметски наместник 280-Н/10.03.2020г. Декларация 280/10.03.2020г. Декларация    
156 МАГДАЛЕНА ИВАНОВА Главен експерт

368-H/13.05.2020г. Декларация

368/13.05.2020г. Декларция    
157 АНТОАНЕТА ПЕТКОВА Старши специалист АФО

415-Н/19.05.2020г.

Декларация

415/19.05.2020г.

Декларация

   
158 СТОЯНКА ИВАНОВА Началник на отдел

416-Н/02.06.2020г.

Декларация

419/25.06.2020г.

Декларация

   
159 КОСТАДИН КОСТАДИНОВ Кметски наместник

417-Н/09.06.2020г.

Декларация

417/09.06.2020г.

Декларация

   
160 ДАРИНА ЦОНЕВА Младши експерт МДТ

420-Н/01.07.2020г.

Декларация

428/22.07.2020г.

Декларация

   
161 ПЕТЪР КОЙЧЕВ Оперативен дежурен

421-Н/01.07.2020г.

Декларация

     
162 МЛАДЕН МИХАЙЛОВ Оперативен дежурен

423-Н/09.07.2020г.

Декларация

423/09.07.2020г.

Декларация

   
163 ХРИСТО ПЕТКОВ Кметски наместник

424-Н/14.07.2020г.

Декларация

424/14.07.2020г.

Декларация

   
164 РУМЯНА ИЛИЕВА-ПЕНЕВА Кметски наместник

425-Н/14.07.2020г.

Декларация

425/14.07.2020г.

Декларация

   
165 КАЛОЯН БАЙЧЕВ Младши експерт

426-Н/16.07.2020г.

Декларация

426/16.07.2020г.

Декларация

   
166 ГАЛИНА ДИМОВА Кметски наместник

427-Н/16.07.2020г.

Декларация

427/16.07.2020г.

Декларация

   
167 ВИОЛЕТА ЖЕЛЕВА Старши специалист счетоводител

429-Н/22.07.2020г.

Декларация

429/22.07.2020г.

Декларация

   

 


 

предишна
 • Стожер
  12° C
  ясно небе
 • Победа
  12° C
  ясно небе
 • Карапелит
  11° C
  облачно
 • Овчарово
  12° C
  ясно небе
 • Ведрина
  12° C
  ясно небе
следваща
#
#
Проучване за целите на развитието на община Добричка след 2020 г.за ГРАЖДАНИ

Проучване за целите на развитието на община Добричка след 2020 г. за НПО

Проучване за целите на развитието на община Добричка след 2020 г. за ФИРМИ

Нагоре