№ по ред

ИМЕ

ДЛЪЖНОСТ

Вх. № и дата на подаване на декларация

по чл.35, ал.1, т.1

по чл.35, ал.1, т.2

по чл.35, ал.1, т.3

по чл.35, ал.1, т.4

1

СТАНИМИР АТАНАСОВ

Главен експерт ОМП, управление при кризи

1-Н /21.05.2018 г.

 Декларация

1/21.05.2018 г.

 Декларация

 

 

2

СОНЯ ГЕОРГИЕВА

секретар

2-Н /23.05.2018 г.

 Декларация

2/23.05.2018 г.

 Декларация

 

 

3

АНТОНИЯ АТАНАСОВА - ИЛИЕВА

Главен експерт "Селско стопанство,туризъм,търговия и услуги"

3-Н/25.05.2018 г.

 Декларация

3/25.05.2018 г.

 Декларация

 

 

4

НЕЛИ ДИМИТРОВА

Главен експерт "Човешки ресурси"

4-Н/29.05.2018 г.

 Декларация

4/29.05.2018 г.

 Декларация

 

 

5

ЖУЛИЕТА ГЕОРГИЕВА

 

Началник отдел МДТ

5-Н/29.05.2018 г.

 Декларация

5/29.05.2018 г.

 Декларация

 

 

6

АНТОАНЕТА ВАСИЛЕВА

Главен експерт ГРАО

 

6-Н/29.05.2018 г.

 Декларация

6/29.05.2018 г.

 Декларация

 

 

7

ПАВЛИНА  КОЗАРЕВА-БАЛЧЕВА

Старши специалист - счетоводител

7-Н/30.05.2018 г.

 Декларация

7/30.05.2018 г.

 Декларация

 

 

8

 

РОСИЦА ГЕОРГИЕВА

Старши специалист - счетоводител

8-Н/04.06.2018 г. 

 Декларация

8/04.06.2018 г.

 Декларация

 

 

9

 

АНГЕЛ МИНЧЕВ

Младши експерт ДТ

9-Н/04.06.2018 г.

 Декларация

9/04.06.2018 г.

 Декларация

 

 

10

 

НЕДЯЛКА ИВАНОВА

Старши специалист –счетоводител касиер

10-Н/04.06.2018 г.

 Декларация

10/04.06.2018 г.

 Декларация

 

 

11

ГЕОРГИ АТАНАСОВ

 

Кметски наместник с. Ново Ботево

11-Н/04.06.2018 г.

 Декларация

11/04.06.2018 г.

 Декларация

 

 

12

 

ГЕОРГИ ДИМОВ

Кметски наместник с. Крагулево

12-Н/05.06.2018 г.

 Декларация

12/05.06.2018 г.

 Декларация

 

 

13

ИВАНКА ПАУНОВА

 

Кметски наместник с. Попгригорово

13-Н/05.06.2018 г.

 Декларация

13/05.06.2018 г.

 Декларация

 

 

 

№ по ред

ИМЕ

ДЛЪЖНОСТ

Вх. № и дата на подаване на декларация

по чл.35, ал.1, т.1

по чл.35, ал.1, т.2

по чл.35, ал.1, т.3

по чл.35, ал.1, т.4

 

14

ТЕОДОРА ИВАНОВА

Кметски наместник с. Приморци

14-Н/05.06.2018 г.   Декларация

14/05.06.2018 г.

 Декларация

 

 

 

15

СТЕФКО ИВАНОВ

Кметски наместник с. Пчелник

15-Н/05.06.2018 г.

 Декларация

15/05.06.2018 г.

 Декларация

 

 

 

16

ЕМИЛИЯ АТАНАСОВА

Старши експерт стр-тво и контрол по стро-вото

16-Н/05.06.2018 г.

 Декларация

16/05.06.2018 г.

 Декларация

 

 

17

 

ЖЕНИ ГАНЧЕВА

Старши специалист счетоводител

17-Н/05.06.2018 г.

 Декларация

17/05.06.2018 г.

 Декларация

 

 

18

 

ДЕТЕЛИНА ИВАНОВА

Главен експерт ЕУП

18-Н/06.06.2018 г.

 Декларация

18/06.06.2018 г.

 Декларация

 

 

19

 

ГЮЛХАН МУСА ВЕЙСЕЛ

Главен експерт ЕРУП

19-Н/06.06.2018 г.

 Декларация

19/06.06.2018 г.

 Декларация

 

 

20

 

МИЛЕНКА ВЛАХОВА

Кметски наместник с. Бдинци

20-Н/06.06.2018 г.

 Декларация

20/06.06.2018 г.

 Декларация

 

 

 

21

ЙОРДАН ЙОРДАНОВ

Кметски наместник с. Орлова могила

21-Н/06.06.2018 г.

 Декларация

21/06.06.2018 г.

 Декларация

 

 

22

 

ИВАНКА ИВАНОВА

Кметски наместник с. Врачанци

22-Н/06.06.2018 г.

 Декларация

22/06.06.2018 г.

 Декларация

 

 

23

 

ИВАНЧО ЕНЧЕВ

Кметски наместник с. Дебрене

23-Н/06.06.2018 г.

 Декларация

23/06.06.2018 г.

 Декларация

 

 

24

 

ИВАЙЛО ЙОРДАНОВ

Главен експерт ОС

24-Н/06.06.2018 г.

 Декларация

24/06.06.2018 г.

 Декларация

 

 

25

 

ВИЛИЯНА ТОНЧЕВА

Младши експерт ОбС

25-Н/06.06.2018 г.

 Декларация

25/06.06.2018 г.

 Декларация

 

 

26

 

КРИСТИНА КОСТОВА-ХЮСЕИН

юрисконсулт

26-Н/06.06.2018 г.

 Декларация

26/06.06.2018 г.

 Декларация

 

 

27

 

НАТАЛИЯ КОЕВА

Главен експерт ДТ

27-Н/06.06.2018 г.

 Декларация

27/06.06.2018 г.

 Декларация

 

 

28

 

РУМЯНА ИВАНОВА

Директор АПИОТУС

28-Н/06.06.2018 г.

 Декларация

28/06.06.2018 г.

 Декларация

 

 

29

 

ДЕЯНА ХРИСТОВА

Ст. специалист кадастър и регулация

29-Н/06.06.2018 г.

 Декларация

29/06.06.2018 г.

 Декларация

 

 

 

№ по ред

ИМЕ

ДЛЪЖНОСТ

Вх. № и дата на подаване на декларация

по чл.35, ал.1, т.1

по чл.35, ал.1, т.2

по чл.35, ал.1, т.3

по чл.35, ал.1, т.4

30

 

РОСИЦА ВЕЛИКОВА

Главен експерт ГРАО

30-Н/06.06.2018 г.

 Декларация

30/06.06.2018 г.

 Декларация

 

 

31

 

БОЖИДАР ДИМИТРОВ

Ст. специалист кадастър и регулация

31-Н/06.06.2018 г.

 Декларация

31/06.06.2018 г.

 Декларация

 

 

32

 

ВАЛЕНТИНА КОЛЕВА

Старши специалист ОС

32-Н/06.06.2018 г.

 Декларация

32/06.06.2018 г.

 Декларация

 

 

33

 

ХРИСТИНА ИВАНОВА

Старши специалист счетоводител ДТ

33-Н/06.06.2018 г.

 Декларация

33/06.06.2018 г.

 Декларация

 

 

34

 

АТАНАС ПАНГАРОВ

Главен експерт СТИ

34-Н/06.06.2018 г.

 Декларация

34/06.06.2018 г.

 Декларация

 

 

35

 

КРАСИМИРА БОЯДЖИЕВА

Ст. специалист кадастър и регулация

35-Н/06.06.2018 г.

 Декларация

35/06.06.2018 г.

 Декларация

 

 

36

 

РАДКА ИВАНОВА

Главен експерт ДТ

36-Н/06.06.2018 г.

 Декларация

36/06.06.2018 г.

 Декларация

 

 

37

 

НЕДЯЛКА КОСТАДИНОВА

Старши специалист  стр. техн.

37-Н/06.06.2018 г.

 Декларация

37/06.06.2018 г.

 Декларация

 

 

38

 

ДАНИЕЛА ТОДОРОВА

Началник отдел ЕППИП

38-Н/06.06.2018 г.

 Декларация

38/06.06.2018 г.

 Декларация

 

 

39

 

ТИХОМИР КОЛЕВ

Кметски наместник с. М. Смолница

39-Н/07.06.2018 г.

 Декларация

39/07.06.2018 г.

 Декларация

 

 

40

 

ГАЛИНА КОСТАДИНОВА

Кметски наместник с. Златия

40-Н/07.06.2018 г.

 Декларация

40/07.06.2018 г.

 Декларация

 

 

41

 

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ

Кметски наместник с. Вратарите

41-Н/07.06.2018 г.

 Декларация

41/07.06.2018 г.

 Декларация

 

 

42

 

ГЕОРГИ ВЕЛИКОВ

Кметски наместник с. П.Иваново

42-Н/07.06.2018 г.

 Декларация

42/07.06.2018 г.

 Декларация

 

 

43

 

ХИМЧО ХИМЧЕВ

Кметски наместник с. Добрево

43-Н/07.06.2018 г.

 Декларация

43/07.06.2018 г.

 Декларация

 

 

44

 

ЕРДИНЧ МЕХМЕДОВ

Кметски наместник с. Соколник

44-Н/07.06.2018 г.

 Декларация

44/07.06.2018 г.

 Декларация

 

 

45

 

ДАНИЕЛА ДИМИТРОВА

Кметски наместник с. Г. Колево

45-Н/07.06.2018 г.

 Декларация

45/07.06.2018 г.

 Декларация

 

 

46

 

ЙОРДАН ЙОРДАНОВ

Кметски наместник с. Миладиновци

46-Н/07.06.2018 г.

 Декларация

46/07.06.2018 г.

 Декларация

 

 

47

 

ГЕРГАНА ТОДОРОВА

Младши експерт ЦУИ

47-Н/07.06.2018 г.

 Декларация

47/07.06.2018 г.

 Декларация

 

 

 

№ по ред

ИМЕ

ДЛЪЖНОСТ

Вх. № и дата на подаване на декларация

по чл.35, ал.1, т.1

по чл.35, ал.1, т.2

по чл.35, ал.1, т.3

по чл.35, ал.1, т.4

48

 

ДИМИТРИЧКА ДИАМАНДИЕВА

Социален работник

48-Н/07.06.2018 г.

 Декларация

48/07.06.2018 г.

 Декларация

 

 

49

 

ЕЛИ ДАСКАЛОВА

Главен специалист стр. техн.

49-Н/07.06.2018 г.

 Декларация

49/07.06.2018 г.

 Декларация

 

 

50

 

ДИМИТРИЧКА ПЕТКОВА

Социален работник

50-Н/07.06.2018 г.

 Декларация

50/07.06.2018 г.

 Декларация

 

 

51

 

ДИАНА ГОСПОДИНОВА

Младши експерт ЦУИ

51-Н/07.06.2018 г.

 Декларация

51/07.06.2018 г.

 Декларация

 

 

52

 

НАТАША ВЕНЕВА

Началник отдел ХД

52-Н/07.06.2018 г.

 Декларация

52/07.06.2018 г.

 Декларация

 

 

53

 

ДОБРИНКА ПЕТРОВА

Старши експерт канцелария и вр. с общ.

53-Н/07.06.2018 г.

 Декларация

53/07.06.2018 г.

 Декларация

 

 

54

 

ИВЕЛИНА ТАЧЕВА

Младши експерт ЦУИ

54-Н/07.06.2018 г.

 Декларация

54/07.06.2018 г.

 Декларация

 

 

55

 

ПЕПА КИРЧЕВА

Началник отдел СУ

55-Н/07.06.2018 г.

 Декларация

55/07.06.2018 г.

 Декларация

 

 

56

 

ВАНЯ ЯНЕВСКА

Ст. специалист архив

56-Н/07.06.2018 г.

 Декларация

56/07.06.2018 г.

 Декларация

 

 

57

 

ЕЛЕНА ДРУМЕВА

Старши експерт ОСИ

57-Н/07.06.2018 г.

 Декларация

57/07.06.2018 г.

 Декларация

 

 

58

 

ДИЯНА КОЙЧЕВА

Главен специалист счетоводител

58-Н/07.06.2018 г.

 Декларация

58/07.06.2018 г.

 Декларация

 

 

59

 

ПЕНКА ГЕОРГИЕВА

Старши експерт ДТ

59-Н/07.06.2018 г.

 Декларация

59/07.06.2018 г.

 Декларация

 

 

60

 

МАРИЕТА ПРОДАНОВА

Старши специалист счетоводител

60-Н/07.06.2018 г.

 Декларация

60/07.06.2018 г.

 Декларация

 

 

61

 

АЛИНА ДЯКОВА

Старши специалист счетоводител

61-Н/07.06.2018 г.

 Декларация

61/07.06.2018 г.

 Декларация

 

 

62

 

ЙОРДАНКА ДОНЕВА

Старши специалист ОС

62-Н/07.06.2018 г.

 Декларация

62/07.06.2018 г.

 Декларация

 

 

63

 

ТЕОДОРА ВАСИЛЕВА

Главен експерт екология и ООС

63-Н/07.06.2018 г.

 Декларация

63/07.06.2018 г.

 Декларация

 

 

64

 

МАРИЯНА СТАНЕВА

Главен експерт ОКМД и секретар

64-Н/07.06.2018 г.

 Декларация

64/07.06.2018 г.

 Декларация

 

 

 

№ по ред

ИМЕ

ДЛЪЖНОСТ

Вх. № и дата на подаване на декларация

по чл.35, ал.1, т.1

по чл.35, ал.1, т.2

по чл.35, ал.1, т.3

по чл.35, ал.1, т.4

 

65

ЕЛИ ПЕТРОВА

Директор ХДЕПП

65-Н/07.06.2018 г.

 Декларация

65/07.06.2018 г.

 Декларация

 

 

66

 

СЕЗА АХМЕД-ШЕРИФ

Главен експерт ТЗЕВБУТ

66-Н/07.06.2018 г.

 Декларация

66/07.06.2018 г.

 Декларация

 

 

67

 

ЯНКА КОЛЕВА

Кметски наместник с. П.Гешаново

67-Н/08.06.2018 г.

 Декларация

67/08.06.2018 г.

 Декларация

 

 

68

 

ХРИСТО БЪЧВАРОВ

Кметски наместник с. Прилеп

68-Н/08.06.2018 г.

 Декларация

68/08.06.2018 г.

 Декларация

 

 

69

 

СНЕЖАНКА СИМЕОНОВА

Кметски наместник с. Медвово

69-Н/08.06.2018 г.

 Декларация

69/08.06.2018 г.

 Декларация

 

 

70

 

ГЕОРГИ КОСТАДИНОВ

Оперативен дежурен

70-Н/08.06.2018 г.

 Декларация

70/08.06.2018 г.

 Декларация

 

 

71

 

РОСИЦА ТОДОРОВА

Старши вътрешен одитор

71-Н/08.06.2018 г.

 Декларация

71/08.06.2018 г.

 Декларация

 

 

72

 

ГИНЬО ГИНЕВ

Оперативен дежурен

72-Н/08.06.2018 г.

 Декларация

72/08.06.2018 г.

 Декларация

 

 

73

 

ЙОАННА ПЕНЕВА

Началник отдел и гл. счетоводител

73-Н/08.06.2018 г.

 Декларация

73/08.06.2018 г.

 Декларация

 

 

74

 

АЛЕКСАНДЪР АЛЕКСАНДРОВ

Оперативен дежурен

74-Н/08.06.2018 г.

 Декларация

74/08.06.2018 г.

 Декларация

 

 

75

 

ПЕТЯ СЛАВОВА

Главен експерт бюджет и ТРЗ

75-Н/08.06.2018 г.

 Декларация

75/08.06.2018 г.

 Декларация

 

 

76

 

ЖЕНЯ ЯНАКИЕВА

Главен експерт ОбС

76-Н/08.06.2018 г.

 Декларация

76/08.06.2018 г.

 Декларация

 

 

77

 

ТАНЯ ВАСИЛЕВА

Директор УТСОСПООС

77-Н/08.06.2018 г.

 Декларация

77/08.06.2018 г.

 Декларация

 

 

78

 

ДАНИЕЛА НИКОЛАЕВА

Ръководител звено вътр. одит

78-Н/08.06.2018 г.

 Декларация

78/08.06.2018 г.

 Декларация

 

 

79

 

ВЕСЕЛКА ПЕТРОВА

Директор ФСД

79-Н/08.06.2018 г.

 Декларация

79/08.06.2018 г.

 Декларация

 

 

80

 

ЕВЕЛИНА ДИМИТРОВА

Директор ДПЛД

80-Н/08.06.2018 г.

 Декларация

80/08.06.2018 г.

 Декларация

 

 

81

 

МИРКА ГЕОРГИЕВА

Социален работник

81-Н/08.06.2018 г.

 Декларация

81/08.06.2018 г.

 Декларация

 

 

82

 

СНЕЖАНА ДОБРЕВА

Старши специалист ревизор ВВК

82-Н/08.06.2018 г.

 Декларация

82/08.06.2018 г.

 Декларация

 

 

83

 

ПЕТЪР ПЕТРОВ

Старши експерт ОПК

83-Н/08.06.2018 г.

 Декларация

83/08.06.2018 г.

 Декларация

 

 

84

 

ХРИСТО ПЕТКОВ

Оперативен дежурен

84-Н/08.06.2018 г.

 Декларация

 

899-H/11.12.2023

Декларация

84/08.06.2018 г.

 Декларация

 

 

85

 

СИЛВИЯ СИМЕОНОВА

Старши специалист стр. техн. и незл стр.

85-Н/11.06.2018 г.

 Декларация

85/11.06.2018 г.

 Декларация

 

 

86

 

ИРЕНА МАРИНОВА

Началник отдел БФК

86-Н/06.08.2018 г.

 Декларация

86/06.08.2018 г. 

 Декларация

 

 

87

 

СТАНИСЛАВА ЖЕЛКОВА

Старши специалист счетоводител ДТ

87-Н/07.09.2018 г.

 Декларация

87/07.09.2018 г.

 Декларация

 

 

88

 

ДИАНА МИХАЙЛОВА

Младши експерт ОВОС

88-Н/17.09.2018 г.

 Декларация

88/17.09.2018 г.

 Декларация

 

 

89

 

ВАСИЛ КРАЛЕВ

Младши експерт ИОТ

89-Н/18.09.2018 г.

 Декларация

89/18.09.2018 г.

 Декларация

 

 

90

 

РОСИЦА ВАСИЛЕВА

Младши експерт ИОЕУ

90-Н/12.11.2018 г.

 Декларация

90/12.11.2018 г.

 Декларация

 

 

 

91

КАЛИН КАЛИНОВ

Младши експерт ВХЕСИ

91-Н/21.11.2018 г.

 Декларация

91/21.11.2018 г.

 Декларация

 

 

92

 

ТОДОРКА КОЛЕВА

Старши експерт ЛБД

92-Н/28.11.2018 г.

 Декларация

92/28.11.2018 г.

 Декларация

 

 

 

93

АКСЕЛ ИСМАИЛ

Главен експерт

93-Н/28.11.2018 г.

 Декларация

93/28.11.2018 г.

 Декларация

 

 

94

 

ВАСИЛКА МИХАЛЕВА

Директор ДГ с.  Черна

94-Н/04.12.2018 г.

 Декларация

94/04.12.2018 г.

 Декларация

 

 

95

 

ЦВЕТАНКА ДИМОВА

Директор ДГ с. Паскалево

95-Н/05.12.2018 г.

 Декларация

95/05.12.2018 г.

 Декларация

 

 

96

 

МИЛЕНА ДИМИТРОВА

Директор ДГ с. Батово

96-Н/05.12.2018 г.

 Декларация

96/05.12.2018 г.

 Декларация

 

 

97

 

МАЯ ГЕОРГИЕВА

Директор ДГ с. Подслон

97-Н/05.12.2018 г.

 Декларация

97/05.12.2018 г.

 Декларация

 

 

98

 

МАРЧЕЛА ИВАНОВА

Директор ДГ с. Карапелит

98-Н/05.12.2018 г.

 Декларация

98/05.12.2018 г.

 Декларация

 

 

99

 

СВЕТЛАНА ИВАНОВА

Директор ДГ с. Сливенци

99-Н/05.12.2018 г.

 Декларация

99/05.12.2018 г.

 Декларация

 

 

100

 

ЕЛЕНА ВЕЛКОВА

Директор ДГ с. Воднянци

100-Н/05.12.2018 г.

 Декларация

100/05.12.2018 г.

 Декларация

 

 

 

№ по ред

ИМЕ

ДЛЪЖНОСТ

Вх. № и дата на подаване на декларация

по чл.35, ал.1, т.1

по чл.35, ал.1, т.2

по чл.35, ал.1, т.3

по чл.35, ал.1, т.4

 

101

МАРИЯНА ПЕНЕВА

Директор ДГ с. Пчелино

101-Н/06.12.2018 г.

 Декларация

101/06.12.2018 г.

 Декларация

 

 

 

102

ГАЛИНА ГАШКОВА

Директор ДГ с. Лясково

102-Н/06.12.2018 г.

 Декларация

102/06.12.2018 г.

 Декларация

 

 

 

103

ПАВЛИНКА КОВАЧЕВА

Директор ДГ с. Бранище

103-Н/06.12.2018 г.

 Декларация

103/06.12.2018 г.

 Декларация

 

 

 

104

ГАЛИНА АНДОНОВА

Директор ДГ с. Одърци

104-Н/06.12.2018 г.

 Декларация

104/06.12.2018 г.

 Декларация

 

 

 

105

ВИОЛЕТА КИРОВА

Директор ДГ с. Котленци

105-Н/06.12.2018 г.

 Декларация

105/06.12.2018 г.

 Декларация

 

 

 

106

ТЕОДОРА ПЕТРОВА

Директор ДГ с. Дончево

106-Н/06.12.2018 г.

 Декларация

106/06.12.2018 г.

 Декларация

 

 

 

107

ПЕНКА МАНЕВА

Директор ДГ с. Победа

107-Н/06.12.2018 г.

 Декларация

107/06.12.2018 г.

 Декларация

 

 

 

108

НУРШЕН НУРИ

Директор ДГ с. Ф. Дянково

108-Н/06.12.2018 г.

 Декларация

108/06.12.2018 г.

 Декларация

 

 

 

109

ВЕНЕТА ДОБРЕВА

Директор ДГ с. Алцек

109-Н/06.12.2018 г.

 Декларация

109/06.12.2018 г.

 Декларация

 

 

 

110

НАЗИЛЕ АМДИ

Директор ДГ с. Бенковски

110-Н/06.12.2018 г.

 Декларация

110/06.12.2018 г.

 Декларация

 

 

 

111

РАДКА ПЕНЕВА

Директор ДГ с. Стефаново

111-Н/06.12.2018 г.

 Декларация

111/06.12.2018 г.

 Декларация

 

 

 

112

ЕЛИСАВЕТА МАРИНОВА

Директор ДГ с. Царевец

112-Н/06.12.2018 г.

 Декларация

112/06.12.2018 г.

 Декларация

 

 

 

113

ГЪЛАБИНА КОСТОВА

Директор ДГ с. Житница

113-Н/06.12.2018 г.

 Декларация

113/06.12.2018 г.

 Декларация

 

 

 

114

СВЕТЛАНА СЪБЕВА

Директор ДГ с. Ловчанци

114-Н/07.12.2018 г.

 Декларация

114/07.12.2018 г.

 Декларация

 

 

 

115

ГЮЛСЕРЕН ФEИМ

Директор ДГ с. Овчарово

115-Н/07.12.2018 г.

 Декларация

115/07.12.2018 г.

 Декларация

 

 

 

116

ДИМИТРИЧКА ДОБРЕВА

Директор ДГ с. Божурово

116-Н/07.12.2018 г.

 Декларация

116/07.12.2018 г.

 Декларация

 

 

 

117

МАРИЯНА КОСТОВА

Директор ДГ с. Плачи дол

117-Н/08.12.2018 г.

 Декларация

117/08.12.2018 г.

 Декларация

 

 

 

118

ДИМКА ПЕТРОВА

Директор ДГ с. Владимирово

118-Н/09.12.2018 г.

 Декларация

118/09.12.2018 г.

 Декларация

 

 

 

№ по ред

ИМЕ

ДЛЪЖНОСТ

Вх. № и дата на подаване на декларация

по чл.35, ал.1, т.1

по чл.35, ал.1, т.2

по чл.35, ал.1, т.3

по чл.35, ал.1, т.4

 

119

ИВАНКА КОЛЕВА

Директор ДГ с. Долина

119-Н/10.12.2018 г.

 Декларация

119/10.12.2018 г.

 Декларация

 

 

 

120

АННА ПЕТРОВА

Директор ДГ с. Ведрина

120-Н/10.12.2018 г.

 Декларация

120/10.12.2018 г.

 Декларация

 

 

 

121

ЙОРДАНКА АТАНАСОВА

Директор ДГ с.Смолница

121-Н/12.12.2018 г.

 Декларация

121/12.12.2018 г.

 Декларация

 

 

 

122

ДОНКА СТОЙКОВА

Директор ДГ с.Стожер

122-Н/09.01.2019 г.

 Декларация

122/09.01.2019 г.

 Декларация

 

 

 

123

ЙОРДАН ЙОРДАНОВ

Старши специалист транспорт, смет….

123-Н/10.01.2019 г.

 Декларация

123/10.01.2019 г.

 Декларация

 

 

 

124

МАРИЯНА ДОБРЕВА

Директор ДГ  с.Ст.Караджа

124-Н/17.01.2019 г.

 Декларация

124/17.01.2019 г.

 Декларация

 

 

 

125

СТАНКА ХРИСТОВА

Ст.специалист Кадастър и регулация

125-Н/29.01.2019 г.

 Декларация

125/29.01.2019 г.

 Декларация

 

 

 

126

ЖУЛИЕТА БОРИСОВА

Младши експерт МДТ

126-Н/15.02.2019 г.

 Декларация

126/15.02.2019 г.

 Декларация

 

 

 

127

СВЕТЛА КОЛЕВА

Младши експерт

249-Н/14.05.2019 г.

 Декларация

239/14.05.2019 г.

 Декларация

 

 

 

128

МАРИЯНА БАЛЕВА

Директор с група в ДГ с. Черна

247-H/07.06.2019 г.

 Декларация

247/07.06.2019 г.

 Декларация

 

 

 

129

АНКА ДОБРЕВА

Директор с група в ДГ с. Победа

248-H/10.06.2019 г.

 Декларация

248/10.06.2019 г.

 Декларация

 

 

 

130

ИВАНКА ИВАНОВА

Кметски наместник с. Врачанци

245-H/22.05.2019 г.

 Декларация

245/22.05.2019 г.

 Декларация

 

 

 

131

ИВАН СМОКОВ

Оперативен дежурен

251-Н/27.06.2019 г.

Декларация

251/09.07.2019 г.

Декларация

 

 

 

132

ВЕСЕЛА ИВАНОВА

Строителен т-к и незаконно строителство

252-Н/18.06.2019 г.

Декларация

252/16.07.2019 г.

Декларация

 

 

 

133

АЙСЕЛ ХАЛИЛ 

Директор

 

253/24.09.2019г.

Декларация

 

 

 

134

МАРИЙКА МИЛАНОВА

Главен специалист

 

254/24.09.2019г.

Декларация

 

 

 

135

ИВАН КОВАЧЕВ

Старши специалист

255-H/06.11.2019г.

Декларация

255/06.11.2019г.

Декларация

 

 

136 ЦВЕТАНКА ИВАНОВА Кметски наместник с.Котленци

258-Н/19.12.2019г.

Деларация

258/19.12.2019г.

Декларация

   
137 ЙОРДАН СТОЕВ Кметски наместник с.П.Минково

259-Н/19.12.2019г.

Декларация

259/19.12.2019г.

Декларация

   
138 ГЕОРГИ АТАНАСОВ Кметски наместник с.Опанец

260-Н/20.12.2019г.

Декларация

260/20.12.2019г.

Декларация

   
139 НАТАЛИЯ ЧЕРНЕВА-ПЕТКОВА Кметски наместник с.Долина

261-Н/20.12.2019г.

Декларация

261/20.12.2019г.

Декларация

   
140 АНТОАНЕТА ВАСИЛЕВА Секретар

262-Н/22.11.2019г.

Декларация

262/20.12.2019г.

Декларация

   
141 ЖИВКО СТОЯНОВ Кметски наместник с.Владимирово

263-Н/23.12.2019г.

Декларация

263/23.12.2019г.

Декларцаия

   
142 РУМЯНА ИВАНОВА Зам.-кмет

265-Н/23.12.2019г.

Декларация

     
143 ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ Кметски наместник  с.П.Свещарово

267-Н/06.01.2020г.

Декларация

267/06.01.2020г.

Декларация

   
144 АТАНАС АТАНАСОВ Кметски наместник с.Одринци

268-Н/15.01.2020г.

Декларация

268/27.01.2020г.

Декларация

   
145 ТАНЯ БОРИСОВА Главен експерт

269-Н/10.12.2019г.

Декларация

269/10.12.2019г.

Декларация

   
146 ИВАНКА КОСТОВА Кметски наместни с.Росеново

270-Н/28.01.2020г.

Декларация

270/28.01.2020г.

Декларация

   
147 ВЕСЕЛИН МУТАФОВ Кметски наместник с.Богдан

271-Н/02.01.2020г.

Декларация

271/30.01.2020г.

Декларация

   
148 ИЛЧО ПАСЕВ Кметски наместни с.П.Гешаново

272-Н/30.01.2020г.

Декларация

     
149 СЪБКА ПАНАЙОТОВА Директор детска градина с.Царевец

273-Н/03.02.2020г.

Декларация

     
150 АТАНАС АТАНАСОВ Зам.-кмет

274-Н/02.01.2020г.

Декларация

     
151 КРАСИМИРА НИКОЛОВА Главен експерт

275-Н/05.02.2020г.

Декларация

275/14.02.2020г.

Декларация

   
152 АНТОН ГЕОРГИЕВ Главен експерт 276-Н/02.03.2020г. Декларация 276/02.03.2020г. Декларация    
153 ТОДОР НИКОЛОВ Кметски наместник

277-Н/04.03.2020г. Декларация

277/04.03.2020г. Декларация

   
154 ИВАН ПЕЙЧЕВ Зам.-кмет 278-Н/04.03.2020г. Декларация      
155 ПАВЕЛ КОСТАДИНОВ Кметски наместник 280-Н/10.03.2020г. Декларация 280/10.03.2020г. Декларация    
156 МАГДАЛЕНА ИВАНОВА Главен експерт

368-H/13.05.2020г. Декларация

368/13.05.2020г. Декларция    
157 АНТОАНЕТА ПЕТКОВА Старши специалист АФО

415-Н/19.05.2020г.

Декларация

415/19.05.2020г.

Декларация

   
158 СТОЯНКА ИВАНОВА Началник на отдел

416-Н/02.06.2020г.

Декларация

419/25.06.2020г.

Декларация

   
159 КОСТАДИН КОСТАДИНОВ Кметски наместник

417-Н/09.06.2020г.

Декларация

417/09.06.2020г.

Декларация

   
160 ДАРИНА ЦОНЕВА Младши експерт МДТ

420-Н/01.07.2020г.

Декларация

428/22.07.2020г.

Декларация

   
161 ПЕТЪР КОЙЧЕВ Оперативен дежурен

421-Н/01.07.2020г.

Декларация

     
162 МЛАДЕН МИХАЙЛОВ Оперативен дежурен

423-Н/09.07.2020г.

Декларация

423/09.07.2020г.

Декларация

   
163 ХРИСТО ПЕТКОВ Кметски наместник

424-Н/14.07.2020г.

Декларация

424/14.07.2020г.

Декларация

   
164 РУМЯНА ИЛИЕВА-ПЕНЕВА Кметски наместник

425-Н/14.07.2020г.

Декларация

425/14.07.2020г.

Декларация

   
165 КАЛОЯН БАЙЧЕВ Младши експерт

426-Н/16.07.2020г.

Декларация

426/16.07.2020г.

Декларация

   
166 ГАЛИНА ДИМОВА Кметски наместник

427-Н/16.07.2020г.

Декларация

427/16.07.2020г.

Декларация

   
167 ВИОЛЕТА ЖЕЛЕВА Старши специалист счетоводител

429-Н/22.07.2020г.

Декларация

429/22.07.2020г.

Декларация

   
168 АНТОАНЕТА ВАСИЛЕВА Главен експерт

440-Н/21.02.2021г.

Декларация
   

440/21.02.2021г.

Декларация
169 СВЕТЛА КОЛЕВА Главен експерт

441-Н/18.02.2021г.

Декларация

441/18.02.2021г.

Декларация
   
170 ГАЛИНКА КИРОВА Старши специалист

443-Н/1.04.2021г.

Декларация

443/1.04.2021г.

Декларация
   
171 ДИКО ИВАНОВ и.д. секретар

444-Н/1.04.2021г.

Декларация

451/15.04.2021г.

Декларация
   
172 ДЕСИСЛАВА НЕНЧЕВА Старши специалист

485-Н/27.04.2021г.

Декларация

485/27.04.2021г.

Декларация
   
173 КРИСТИНА КОСТОВА-ХЮСЕИН Юрисконсулт      

569/14.05.2021г.

Декларация
174 ВЕНЕТА ВАСИЛЕВА Директор с група детска градина с.Паскалево

580-Н/31.05.2021г.

Декларация

580/31.05.2021г.

Декларация
   
175 ПЛАМЕН АНДОНОВ Дежурен ОбСС

581-Н/9.06.2021г.

Декларация

581/9.06.2021г.

Декларация
   
176 МИГЛЕНА ИВАНОВА Старши специалист

582-Н/1.06.2021г.

Декларация

582/2.08.2021г.

Декларация
   
177 РАДОСТИНА ЖЕЛЕВА Старши специалист

583-Н/1.10.2021г.

Декларация

583/1.10.2021г.

Декларация
   
178 НАТАЛИЯ ДИМИТРОВА Директор ЦНСТПЛД с. Опанец

584-Н/5.10.2021г.

Декларация

584/5.10.2021г.

Декларация
   
179 ПЕНКА МАРИНОВА Кметски наместник с. Добрево

585-Н/11.10.2021г.

Декларация

585/11.10.2021г.

Декларация
   
180 РОСИЦА ПОПОВА Директор ДГ с. Овчарово

586-Н/25.10.2021г.

Декларация

586/25.10.2021г.

Декларация
   
181 ВЕЛИЧКА ЧАТАЛБАШЕВА Младши експерт

587-Н/26.10.2021г.

Декларация

587/26.10.2021г.

Декларация
   
182 EВА МИХАЛЕВА Директор с група ДГ с. Владимирово

588-Н/27.10.2021г.

Декларация

588/27.10.2021г.

Декларация
   
183 ЗЛАТАН ОВЧАРОВ Трудотерапевт ЦНСТПЛД

589-Н/29.10.2021г.

Декларация

589/29.10.2021г.

Декларация
   
184 АНТОАНЕТА ПЕТКОВА Старши специалист АФО      

590/10.11.2021г.

Декларация
185 НИКОЛАЙ СТАНЧЕВ Кметски наместник с. Стефан Караджа      

591/10.11.2021г.

Декларация
186 ТАМАРА МИТЕВА Директор с група ДГ с. Воднянци

592-Н/17.11.2021г.

Декларация

592/17.11.2021г.

Декларация
   

187

 

ВАЛЕНТИНА ПЕТРОВА Кметски наместник общ.Добричка

H-630/30.03.2022

Декларация

630/30.03.2022

Декларация

   

188

 

СНЕЖАНА ДОБРЕВА Гл.експерт "Инвестиции и обществени поръчки"

H-632/31.03.2022

Декларация

632/31.03.2022

Декларация

   

 

189

ПАВЕЛ ПАВЛОВ Гл.експерт МДТ

H-648/18.04.2022

Декларация

648/18.04.2022

Декларация

   

 

190 

СИЛВИЯ ПАСКОВА Мл.експерт МДТ

Н-700/11.05.2022

Декларация

700/11.05.2022

Декларация

   

191

 

ДИЯН ТОНЧЕВ Кметски наместник с.Приморци

Н-732/16.05.2022

Декларация

     

192

 

ДЕСИСЛАВА ИВАНОВА Мл.експерт общ.Добричка

Н-733/20.06.2022

Декларация

733/20.06.2022

Декларация

   

193

 

МАРИЯ ДИМИТРОВА Гл.експерт общ.Добричка ЕООС

Н-735/29.08.2022

Декларация

735/29.08.2022

Декларация

   

194

 

ДАНИЕЛА ДИМОВА Мл.експерт ЕППИП  

736/05.02.2022

Декларация

   

195

 

ПЛАМЕН ПЕТРОВ Оперативен дежурен по ОБСС

Н-737/07.09.2022

Декларация

737/07.09.2022

Декларация

   

196

 

МАРТИН РАЙЧЕВ Ст.специалист

Н-738/04.10.2022

Декларация

738/04.10.2022

Декларация

   

197

 

МАРИЙКА МИЛАНОВА Директор ДГ

Н-739/14.12.2022

Декларация

739/14.12.2022

Декларация

   

198

 

ДАНА МИХАЙЛОВА Гл.експерт "Връзки с обществеността"

H-895/07.12.2023

Декларация

     

199

 

РУМЕН МУНТЯНОВ ИД. Секретар

H-894/04.12.2023

Декларация

     

200

 

ВАЙДЕ РАМАДАН Директор с група ДГ.Бенковски

H-892/01.12.2023

Декларация

     

201

 

ГАЛЕНА КЪСОВА Младши експерт ОС

H-891/30.11.2023

Декларация

     

202

 

ДИКО ИВАНОВ Зам.-кмет ФСД

Н-890/28.11.2023

Декларация

     

203

 

РУМЯНА ИВАНОВА Зам.-кмет

Н-889/03.11.2023

Декларация

     

204

 

ИВАН ПЕЙЧЕВ Зам.-кмет "УТСОСПООС"

Н-888/13.11.2023

Декларация

     

205

 

ДАНИЕЛА ГЕОРГИЕВА-ХРИСТОВА Гл.експерт СТИ

Н-887/24.10.2023

Декларация

     

206

 

ДЕСИСЛАВА ИВАНОВА Гл.експерт общ. собственост

Н-886/10.10.2023

Декларация

     

207

 

НАДЕЖДА ДОБРЕВА Гл.спец. счетоводител

Н-885/03.10.2023

Декларация

     

208

 

МАНУЕЛА ИЛИЕВА Гл.спец. счетоводител

Н-884/08.09.2023

Декларация

     

209

 

ДИМИТРИЧКА РАДУШЕВА Директор с група ДГ с.Карапелит

Н-883/05.09.2023

Декларация

     

210

 

НАДЯ ИЛИЕВА Социален работник АП

Н-882/04.08.2023

Декларация

     

211

 

СТАНКА ЯНЕВА Гл. счетоводител

Н-881/30.06.2023

Декларация

     

212

 

СИЛВИЯ ПЕНЧЕВА кметски наместник с.Долина

Н-744/28.03.2023

Декларация

     

213

 

ДОРА ЖЕЧЕВА социален работник в СУ"Асистенска подкрепа"

Н-819/09.05.2023

Декларация

     

 


 

предишна
 • Стожер
  21° C
  разкъсана облачност
 • Победа
  21° C
  разкъсана облачност
 • Карапелит
  21° C
  разкъсана облачност
 • Овчарово
  21° C
  разкъсана облачност
 • Ведрина
  21° C
  разкъсана облачност
следваща
#
#
Нагоре