С Ъ О Б Щ Е Н И Е

НА ОБЩИНА ДОБРИЧКА

 

 

На основание чл. 39, ал. 2 от Наредба № 3 от 16 октомври 2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди

е открит обществен достъп във връзка с открита процедура за определяне на санитарно-охранителна зона около сондаж Р-207х „Недко Недков-Овчарово“ ЕООД, находящ се в ПИ с идентификатор 53210.19.12 (стар номер 019012/ 019003) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Овчарово, община Добричка, област Добрич, с издадено разрешително за водовземане № № 11530460 от 20.07.15г., изменено с Решение № 3019/ 08.07.2020 г. с цели на водовземането: „За самостоятелно питейно-битово водоснабдяване, когато отнетата вода се ползва за производство на хранителни, лекарствени или козметични продукти, за питейно-битови цели и водоснабдяване за други цели, в т.ч. противопожарни нужди“.

 

Документацията е на разположение на интересуващите се всеки работен ден в период от 31.05.2021 г. до 01.07.2021 г., в сградата на Община Добричка, град Добрич, ул. ”Независимост” № 20, етаж 2, стая 233, от 08.00 до 12.00 и от 13.00 до 17.00 часа.

 

 

Писмени становища и възражения се приемат в:

БД Дунавски район, Плевен, ул. „Чаталджа“ № 60, e-mail: dunavbd@bddr.org

и

Община Добричка, ул. „Независимост“ № 20, e-mail: obshtina@dobrichka.bg

предишна
 • Стожер
  30° C
  предимно облачно
 • Победа
  30° C
  предимно облачно
 • Карапелит
  32° C
  разкъсана облачност
 • Овчарово
  30° C
  предимно облачно
 • Ведрина
  30° C
  предимно облачно
следваща
#
#
Нагоре