Община Добричка се обслужва от „Общинска банка“ АД

Банкова сметка:

IBAN: BG 22 SOMB91308410020144

BIC: SOMBBGSF

 

Кодове за вид  плащане за сметка 7311:

441400 Окончателен годишен (патентен) данък и данък върху таксиметров превоз на пътници
442100 Данък върху недвижимите имоти
442300 Данък върху превозните средства
442400 Такса за битови отпадъци
442500 Данък при придобиване на имущества по дарения и възмезден начин
442800 Туристически данък
443400 Други данъци
444000 Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция
444100 Приходи от наеми на имущество
444200 Приходи от наеми на земя
445100 Дарения, помощи и други безвъзмездно получени суми от страната
445600 Приходи от продажби на земя
445700 Приходи от концесии
446500 Глоби, санкции и неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети
447000 Други неданъчни приходи
448001 Такси за технически услуги
448005 Такси за ползване на домашен социален патронаж и други социални услуги
448007 Такси за административни услуги
448008 Такси за ползване на пазари, тържища и др.
448013 Такси за притежаване на куче
448090 Други общински такси

предишна
 • Стожер
  24° C
  облачно
 • Победа
  24° C
  облачно
 • Карапелит
  24° C
  облачно
 • Овчарово
  24° C
  облачно
 • Ведрина
  24° C
  облачно
следваща
#
#
Нагоре