Община Добричка е разположена в земите на южна Добруджа около град Добрич. Общините, с които граничи, са: Добрич, Балчик и Генерал Тошево,Тервел, Крушари, Аксаково и Вълчи дол. Административно-териториалното и устройство е нетрадиционно предвид факта, че няма административен център.

Територията на общината е 1298 кв. км и се дели по предназначение на:

 • земеделска - 1025217 дка
 • горска - 195028 дка
 • населени места - 65384 дка
 • водни терени - 4370 дка
 • територии за полезни изкопаеми -1614 дка
 • транспорт и инфраструктура - 7227 дка

РЕЛЕФ

Теренът, в който попада община Добричка, представлява част от Дунавската хълмиста равнина и се характеризира с плоски и загладени хълмове, недълбоки и широки долини с полегати склонове, разсичани от долината на река Суха.

КЛИМАТ

Преобладаващият климат в общината е умерено континентален, характерен със студена зима и горещо лято. Средногодишната температура е 10.2 градуса. Количеството на валежите през годината е сравнително малко - 571 л/кв.м. 

ВЪЗДУХ

Наблюдението и контролът върху състониянието на атмосферния въздух се осъществат от специалиста на Община Добричка, РИОКОЗ Добрич, и РИОСВ-Варна. В периода след 1989г. е налице значително намаляване на емисиите атмосферни замърсители и подобряване на качеството на въздуха в населените места. Непосредственият контрол върху състоянието и експлоатацията на обектите с източници на емисии в атмосферния въздух, върху работата на пречиствателните съоръжения и върху емисиите от отделните източници се извършва от общинските органи в съответствие с чл.19 от ЗЧАВ.

ВОДИ

РЕКИ И ЕЗЕРА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНАТА

Територията на общината е бедна на водни ресурси, които заемат едва 0,19 % от общата площ, при средно за страната 2 %. И това се дължи на геолого-географските фактори. Водните ресурси на територията на община Добричка включват основните видове водоизточници: главно подпочвени води и по-малко реки. Подземните води са важно звено във водния баланс на района. Хидрогеографската обстановка се определя от язовир "Одринци" с 3 мнл.куб.м вода и 10 малки микроязовира с 1,1 мнл.куб.м вода, и Батовска река. През територията на общината с посока юг-север преминава долината на река Суха. В по-голямата си част има широко речно легло, запълнено с наносни материали и стръмни склонове. Главните притоци са Батовско, Лясковско и Богдановско сухи дерета. Водният им режим се определя от дъждовните води и снеготопенето. Река Суха е и приемник на битовите отпадни води на град Добрич след пречистването им в ГПСОВ - Врачаници. Подземните води са разположени в два хоризонта, които се използват за водоснабдяване на населените места от общината:
- плитък водоносен хоризонт/Сарматски/с дълбочина на водата от повърхността от 30-85 м.
- втори водоносен хоризонт/Валанжски/,чрез дълбоки сондажни кладенци от 500 до 1300 м.

ПИТЕЙНИ ВОДИ

Питейното водоснабдяване се осъществява от подземни водоизточници чрез 16 отделно работещи помпени станции. Основните водоизточници са дълбоки сондажи и малък брой каптажи, които са напълно достатъчни като дебит за нормалното водоподаване в населените места. В кметствата са изградени 69 подземни резервоари с обща вместимост 12 030 куб.м и три куловодоема - Стожер, П.Гешаново и в района на Шевели могила, с общ обем - 335куб.м вода. Общата дължина на водопровода в общината е 765 км, от които външната водопроводна мрежа е 440 км и вътрешна - 325 км, изградена от етернитови тръби. Водите се отличават с микробна чистота и могат да се използват за питейни нужди без пречистване. За периода 1995-2005г. са наблюдавани всички водоизточници от общината. Средноденонощното количество вода на жител от общината е 70 л.

ОТПАДНИ ВОДИ

В населените места в общината няма изградени канализационни системи за отпадни битови води. В село Врачанци функционира ГПСОВ-Добрич. ПСОВ - Добрич се стопанисва от „ВиК "ООД, гр.Добрич, която е разположена в село Врачанци и пречиства отпадните води от канализационната система само на Добрич.

ШУМ

Не е правен анализ на звуковото налягане в населените места, но може да се твърди, че не се надвишават пределно допустимите норми.

РАДИАЦИОННА ОБСТАНОВКА И ВЛИЯНИЕ НА ЙОНИЗИРАЩИ ЛЪЧЕНИЯ


На територията на общината е извършен радиационен контрол от РИОСВ-Варна, на почвени проби и обекти потенциални замърсители в с.Стожер, с.Свобода, с.Карапелит, при който са получени следните резултати:

Контролен пункт Уран     238    Bg/kg Радий 226 Bg/kg Торий 232 Bg/kg Калий 40 Bg/kg Цезий    Bg/kg
1 Стожер 34+5 37+5 45+2 603+55 25+1.2
2 Свобода 27+6 33+5 37+2 593+54 24+1
3 Карапелит 37+2 37+3 34+1 553+45 25+1

 

ЗЕЛЕНИ ПЛОЩИ

Зелените площи в населените места се разделят на:
-Площи с широко обществено ползване и включват: паркове, градини и улични насаждения. Парковете и градините в общината са 492 дка, от които дървета и храсти - 162 дка. Най-често срещани дървесни видове са Тilia argentea, Fraxsinus oxycarpa ,Pinus nigra, Aesculus Hippo castanum, Betula alba.
-Площи за ограничено ползване - включват дворовете на детските градини, училища, кооперации, дворове на здравни служби и представляват залесена площ  - 430 дка. Преобладават дървесните видове Cercis silicuastrum,Platanus orientalis,Picea abies.
Във връзка с отсичането на дървесни видове в населените места е извършено компесаторно озеленяване в селата Стефаново, М.Смолница,
Котленци, Плачидол, Полковник Минково, Свобода.

ЗАЩИТЕНИ ТЕРИТОРИИ

На територията на община Добричка са обявени следните защитени територии по Закона за защитените територии /обн.ДВ бр.133:/1998г. с изм. и доп./:

-защитена местност „Орлова могила", обявена със Заповед №РД-819/23.08.2002г. на МОСВ, с площ 413.354 дка. Попада в землището на с.Долина, ЕКАТТЕ 21957, имот № 001040 - наличие на божур и останки от степни гори в Южна Добруджа;

-част от защитена местност „Суха река", обявена със Заповед №РД-538/12.07.2007г. /обн.ДВ бр.68/21.08.2007г./ на МОСВ, с обща площ 23079.176 дка. Попада в землищата на с.Дряновец-941.328 дка, с.Воднянци -791.311дка, с.Хитово - 752.864 дка, с.Житница - 890.030 дка, с.Пчелник -1260.127дка и с. Крагулево -1612.786 дка.

В териториалния обхват на община Добричка са обявени и одобрени следните защитени зони по Закона за биологичното разнообразие:

Защитени зони съгласно Директива 79/409/ЕЕС за опазване на дивите птици:
ОБЯВЕНА е първата в България защитена зона BG 0002048 „Суха река" със Заповед №РД -853/15.11.2007г.( обн.ДВ бр.100/30.11.07г.)на МОСВ с обща площ 254377.861дка.
Одобрена е защитена зона BG0002082 „Батова" - приета с Решение №122/ 02.03.2007г. на Министерски съвет;
Одобрена е защитена зона BG 0002085 „Чаиря" - приета с Решение № 122/ 02.03.2007г. на Министерски съвет;

Защитени зони съгласно Директива 92/43/ЕЕС за опазване на природните местообитания и дивата фауна и флора:
Одобрена е защитена зона 0000107 „Суха река" - приета с Решение № 122/ 02.03.2007г. на Министерски съвет;
Одобрена е защитена зона BG 0000102 „Долината на река Батова" -приета с Решение №802/04.12.2007г. на Министерски съвет.

предишна
 • Стожер
  -6° C
  ясно небе
 • Победа
  -6° C
  ясно небе
 • Карапелит
  -6° C
  облачно
 • Овчарово
  -6° C
  ясно небе
 • Ведрина
  -6° C
  ясно небе
следваща
#
#
Проучване за целите на развитието на община Добричка след 2020 г.за ГРАЖДАНИ

Проучване за целите на развитието на община Добричка след 2020 г. за НПО

Проучване за целите на развитието на община Добричка след 2020 г. за ФИРМИ

Нагоре